Rekrutacja: tel. +48 22 129 17 80, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

POZNAĆ, ROZUMIEĆ I BYĆ RAZEM

Tutoring to zorganizowana zindywidualizowana praca 1:1, w ramach programów/zajęć na Uczelni (lub online), uwzględniająca różnorodność doświadczeń studentów, dyscyplin, ich umiejętności, specjalizacji, potrzeb, oczekiwań itp. i umożliwiająca studentom osiągnięcie efektów uczenia się.

Drogi Studencie!

Masz niezwykłą okazję uczestniczyć w tutoringu rówieśniczym (peer tutoring), który  jest szczególną formą dialogu podczas którego uczenie się polega na współpracy,
kiedy to bardziej doświadczony student (tutor) oferuje pomoc i wsparcie jednemu studentowi. Dzięki tutoringowi zarówno tutor, jak i jego podopieczny rozwijają swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Takie wspólne spotkanie sprzyja też rozwijaniu przyjaznego nastawienia, doskonali umiejętności komunikacyjne, oraz umiejętność współpracy (interdyscyplinarnej).

Stajesz się wtedy partnerem dialogu edukacyjnego, jako szczególnie złożonego postępowania wobec siebie i Innych, wyjątkowego doświadczania siebie i Innych, sposobu bycia ze sobą i Innymi. W takim spotkaniu zachodzi zbliżenie poznawcze ze sobą i Innym, przy zachowaniu niepowtarzalnej swoistości wobec drugiego. To okazja do odkrywania człowieczeństwa swojego i Innego, To często rozmowa z samym sobą, której efektem jest refleksja i zmiana samego siebie. W tak rozumianym dialogu masz wyjątkową okazję poznać i rozumieć siebie i Innego, aby wreszcie być razem ze sobą i Innym.

Poznać oznacza pozyskać jak najwięcej informacji o sobie i o Innym po to, by prowadzić dialog. Poznasz swoje możliwości komunikacyjne, postawę wobec innej kultury, poszerzysz zakres wiedzy na temat swojej osobowości i partnera dialogu, odkryjesz swoje mocne strony oraz dowiesz się nad czym powinieneś jeszcze popracować. Możesz zadać sobie pytanie czy jesteś na tyle cierpliwy, ciekawy, zmotywowany, aby rozpocząć relację z kimś kogo jeszcze nie znasz, co wiesz o swojej uczelni aby przekazać Innemu i pomóc w procesie adaptacyjnym. Czym zainteresować kolegę, kto może ci w tym pomóc?

Rozumieć to świadomość samego siebie, jaki jesteś TY i twój partner dialogu. Zrozumiesz swoje możliwości i ograniczenia, będziesz wiedział jakie podjąć działania aby być lepiej zrozumianym, aby lepiej rozumieć innych. To rozpoznanie i uświadomienie sobie swoich możliwości i partnera dialogu, swoich i jego mocnych stron i ograniczeń, to rozumienie, dla kogo jesteś, dlaczego i w jakim celu. Jest to rozumienie Inności swoich partnerów dialogu ich sytuacji w naszej kulturze, procesie edukacji, jest to pełna świadomość, dla kogo jesteś, dlaczego i w jakim celu. Jest to rozumienia potrzeby ciągłego dostrzegania i rozpoznawania emocji partnera dialogu, rozumienia poziomu swojej empatii, tolerancji lub jej braku, wypracowanie sposobów dokumentowania i monitorowania swojej pracy z Innym.

Być razem to spotkanie typu: Ja jestem z Tobą, działam dla Ciebie i potrzebuję Ciebie dla swojego i Twojego rozwoju. Jestem z Tobą, odkrywam siebie i Ciebie, działam dla Ciebie i siebie.To najwyższy poziom dialogu zwanego współbyciem, w którym następuje urzeczywistnienie przebiegających relacji już w praktyce, zachodzi w pełnej akceptacji drugiej osoby, jest to bycie dla Innego, a nie bycie z Innym.Tu jako partner dialogu zmieniasz swoje postawy, wartości, kompetencje, trafniej i efektywniej odpowiadasz na potrzeby partnera. sam odczuwasz satysfakcję z własnego rozwoju i rozwoju partnera dialogu.

Tutor powinien posiadać trzy podstawowe umiejętności:

1)    umiejętność słuchania,

2)    umiejętność zadawania pytań,

3)    umiejętność aktywnego wyjaśniania.

W jakim celu wprowadzamy tutoring we Wszechnicy Polskiej?

Głównym celem jest stworzenie warunków służących wsparciu studentów, na każdym etapie procesu edukacji w ich rozwoju osobistym, zawodowym i społecznym oraz pielęgnowanie ich talentów i pasji.

POZNAĆ, ROZUMIEĆ I BYĆ RAZEM.

Podczas Welcome Days nowi studenci wybierają sobie (są przypisywani do) tutorów. Działania tutora powinny mieć swój zakres działania i być wymienione jako obowiązkowe, oprócz nich tutor może zadeklarować swoje działania jakie mogą stanowić wsparcie dla nowych studentów. W Uczelni działalność tutorów może być realizowana w jednej z poniższych grup:

a)    studentów wolontariuszy

b)    studentów realizujących praktyki zawodowe.

Każda grupa ma zakres obowiązkowego wsparcia - może być różny.

Zbieranie zgłoszeń osób chętnych do bycia tutorem poprzedzony będzie informacją w Wirtualnym Dziekanacie wraz z krótką informacją jak realizować tutoring oraz katalogiem wymagań stawianych tym osobom i zaakcentowaniu faktu, iż nie każda kandydatura będzie zaakceptowana.

Tutor wolontariusz może:
- uzyskać dodatkowe punkty za aktywność,
- informacje w suplemencie,
- uzyskać zaliczenie praktyk.

Określenie w ramach każdego kierunku efektów uczenia się wpisanych w Karty przedmiotów dla praktyk na poszczególnych lat studiów wraz z liczbą godzin jaka może być zaliczona na poczet praktyk zawodowych za pełnienie roli tutora w danym semestrze bądź roku akademickim. Jest to krok niezbędny z uwagi na dbałość o jakość uczenia oraz kwestie formalne związane z rozliczeniem praktyk.

Praktyka powinna się zamknąć w semestrze.

W jaki sposób tutor powinien rejestrować swoje dialogiczne działania z podopiecznym?

Dokumentacja w postaci Dziennika Praktyk. Notatki w dzienniczku dotyczące każdej aktywności wobec podopiecznego określonej datą i ilością godzin. Notatka powinna zawierać opis podjętych aktywności z formy określeniem i rodzajów aktywności np. spotkanie, data, czas trwania określony jednostką.

Obowiązki tutora:

Zorganizować w miarę regularne spotkania ułatwiające studiowanie literatury przedmiotu, korzystanie z biblioteki i elektronicznych baz danych.

Powinien zapoznać się kulturę danego kraju/regionu swojego podopiecznego, aby we wzajemnych interakcjach uszanować normy kulturowe obu stron.

Zapoznać podopiecznego z normami życia społecznego Polski (Praca grupowa, na kształt Gry Miejskiej).

Wprowadzić podopiecznego w atmosferę życia studenckiego Wszechnicy Polskiej i w aspekty formalne i nieformalne zasad związanych ze studiami.

Pożądane stworzenie atmosfery towarzyszenia w życiu studenckim od poznania, poprzez opiekę do towarzyszenia czyli do tzw. współbycia razem.

Reguły tutoringu:

Rekrutacja -  rozpoznanie kompetencji studentów chętnych na tutorów realizuje opiekun praktyk.

Przygotowanie tutorów - rozmowa w celu wyjaśnienia zasad, procedur zadań, zasad wsparcia ze strony opiekuna praktyk na danym kierunku studiów. Formy interakcji pożądane i niepożądane - zapoznanie.

Elementem tutoringu jest ankieta ewaluacyjna skierowana do tutora i podopiecznego rozpoznaje umiejętność współdziałania obu stron  po miesiącu oraz na koniec trwania tutoringu; ocena dziennika praktyk według wstępnie ustalonych celów, zasad i realizacji tutoringu. Tutor otrzymuje wsparcie w osobie opiekuna praktyk w trybie ciągłym. Może okazać się to pomocne w ocenie przebiegu tutoringu.

e-Tutoring PDF

 

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…