Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Instytut Filologii i Pedagogiki Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie zaprasza do udziału w konferencji naukowej Dziecko w świecie języków i kultur, która odbędzie się 28 marca 2019 r. w Warszawie.

W świetle obserwowanych dzisiaj zjawisk globalizacji czy wielokulturowości  wzajemne uwarunkowania edukacji i kultury budzą wiele pytań. Dlatego do udziału w konferencji zapraszamy pedagogów, filologów, socjologów, antropologów, kulturoznawców, psychologów czy filozofów. Chcemy stworzyć przestrzeń do interdyscyplinarnej wymiany myśli i poglądów na temat:

  1. wczesnego nauczania języka obcego, edukacji różnojęzycznej, nauczania języka polskiego jako obcego,
  2. funkcjonowania dziecka w środowisku wielokulturowym, problematyki dziecka w kulturze masowej, metodyki pracy z grupami zróżnicowanymi językowo oraz kulturowo, wprowadzania dzieci w świat wartości, budowania postaw tolerancji, powstawania stereotypów w dziecięcym myśleniu.

Program interdyscyplinarnej konferencji naukowej zbudowany jest wokół dwóch bloków tematycznych: wczesnego wprowadzania dzieci w świat języków obcych oraz funkcjonowania dzieci w kulturze/kulturach. 

Współcześnie dziecko jest uwikłane w istniejące, trudne niekiedy uwarunkowania. Lew Wygotski uważał, że kultura to główny determinant indywidualnego rozwoju dziecka. Otaczająca dziecko kultura ukierunkowuje jego sposób myślenia i postrzegania świata, co sprzyja wytworzeniu „narzędzi intelektualnej adaptacji”. Uczy zatem myślenia i sposobu odbierania rzeczywistości. W procesie zaś kształtowania tożsamości kulturowej dziecka język odgrywa kluczową rolę. To, jak jednostka odbiera rzeczywistość, wynika w pewnym sensie ze struktury języka słyszanego i przyswajanego przez nią od najwcześniejszych lat. Język/języki tworzą świat społeczności, w której człowiek wzrasta. Edward Sapir nazywa wręcz język symbolicznym przewodnikiem po kulturze. Język pomaga dziecku porządkować osobiste doświadczenia i tworzyć wyobrażenia, staje się czynnikiem kreowania tożsamości. Jednakże relacja język – kultura to w ocenie Claude’a Lévi-Straussa jeden z najtrudniejszych problemów do rozwiązania. Jerzy Bartmiński określił go nawet jako „paradoks wzajemnego uzależnienia”, bowiem z jednej strony cała kultura jest obecna w języku, zaś z drugiej – nie ma w kulturze elementu, który miałby większą siłę niż język. 

Wyrażamy nadzieję, że konferencja stworzy unikalną atmosferę do analizowania tendencji, które można zaobserwować w dzisiejszej krajowej i międzynarodowej rzeczywistości edukacyjnej. Zapraszamy Państwa do przesyłania zgłoszeń w postaci abstraktów. Karta zgłoszeniowa załączona jest poniżej. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 28 lutego 2019 r. na adres e-mail: konferencja@wszechnicapolska.edu.pl. Informację o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji otrzymają Państwo do 5 marca 2019 r. Opłata konferencyjna wynosi 100 zł. Numer konta, na który należy ją uiścić do dnia 10 marca 2019 r., otrzymają Państwo w osobnym komunikacie. Planowana jest pokonferencyjna publikacja artykułów. 

Kliknij tutaj, aby pobrać kartę zgłoszeniową

Komitet naukowy
prof. dr hab. Anna Odrowąż-Coates (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
dr Marta Krasuska-Betiuk (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek (Uniwersytet Warszawski)
dr Grzegorz Śpiewak

Komitet organizacyjny
dr Marta Kotarba (Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie)
dr Katarzyna Grzyb (Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie)
mgr Katarzyna Kamińska – sekretarz konferencji (Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie)

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…