Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Pedagogika jako studia humanistyczne w Warszawie

Rozpoczynamy cykl prezentacji kierunków w ramach których są prowadzone studia we Wszechnicy Polskiej w Warszawie

data publikacji: 18.03.2016
autor: dr Krzysztof Dziurzyński, dr Genowefa Pańtak

Pedagogika, jako kierunek kształcenia, uczy rozumienia innych ludzi, dostrzegania ich potrzeb rozwojowych. Uczy empatii. Kształtuje umiejętności oddziaływania wychowawczego. Pedagogika i Warszawa to dobra propozycja na studia.

Studia pierwszego stopnia przygotowują kadry z wyższym wykształceniem zawodowym do różnych zadań działalności pedagogicznej. Student uzyskuje kompetencje pedagogiczne dzięki realizacji właściwie dobranych przedmiotów, zapewniających współczesną wiedzę w zakresie organizowania kształcenia, opieki i wychowania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Studia zapewniają solidne przygotowanie teoretyczne i praktyczne z możliwością orientacji na konkretną specjalność. Obok wiedzy kierunkowej z obszaru szczegółowych dyscyplin pedagogicznych absolwent uzyskuje również umiejętności i kompetencje społeczne, dzięki którym potrafi spojrzeć na własną rolę zawodową i złożone procesy edukacyjne.

Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, etyki i filozofii oraz socjologii niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji, pracy opiekuńczej, skutecznego wspierania rodziny i działań resocjalizacyjnych.

Absolwent studiów pedagogicznych uzyskuje kompetencje z dziedzin takich jak:

 • komunikacja społeczna,
 • diagnoza potrzeb indywidualnych i społecznych środowiska rodzinnego i lokalnego,
 • organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej wspierającej rozwój dzieci i młodzieży,
 • stymulacja aktywności społecznej w celu rozwiązywania problemów socjalnych i wychowawczych,
 • metody i środki pedagogiczne w pracy z jednostką i grupą.

Praktyka pedagogiczna w trakcie studiów pozwala podjąć pracę w placówkach edukacyjnych i wychowawczych takich jak:

 • szkoła
 • ośrodek wychowawczy
 • ośrodek kultury i wypoczynku
 • centrum pomocy rodzinie
 • ośrodek pomocy społecznej
 • świetlica terapeutyczna i środowiskowa
 • instytucja szkoleniowa
 • samorząd lokalny

Pedagog, po ukończeniu studiów magisterskich, jest specjalistą wszechstronnie wykształconym, posiada wiedzę z różnych dyscyplin z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Zna problemy rozwoju ludzi w różnym wieku, potrafi odkrywać i zaspokajać ich potrzeby edukacyjne. Wysokie kompetencje, otwartość i empatia wobec ludzi oraz poczucie odpowiedzialności za podejmowane działania charakteryzują etyczny wymiar pracy pedagoga.

Studia pedagogiczne drugiego stopnia przygotowują do pracy zawodowej między innymi w:

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze w charakterze pedagoga (internaty, bursy, świetlice środowiskowe, ośrodki adopcyjne, poradnie specjalistyczne, rodziny zastępcze, domy dziecka);
 • szkolnictwo, wszystkie typy szkół jako: nauczyciel, pedagog, terapeuta (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela);
 • zakłady pracy, w działach kadr i szkolenia zawodowego, w placówkach kultury i edukacji dorosłych, państwowej i samorządowej administracji oświatowej;
 • instytucjach resocjalizacyjnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, policyjnych izbach dziecka, zakładach poprawczych, sadach rodzinnych i nieletnich;
 • placówkach edukacyjnych i opiekuńczych zakładanych z własnej inicjatywy /przedszkola, kluby dziecięce świetlice, gabinety terapii pedagogicznej.

Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika mogą podjąć osoby, które posiadają dyplom studiów pierwszego stopnia kierunku pedagogika lub innego kierunku studiów, ale wówczas jest konieczne uzupełnienie niektórych treści programowych. Natomiast na specjalność nauczycielską przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Pedagogika w Warszawie - dr K. Dziurzyński, dr G. Pańtakdr Genowefa Pańtak dr Krzysztof Dziurzyński


Podjęcie studiów na naszej uczelni na kierunku pedagogika daje możliwość skorzystania z szerokiej oferty praktyk zawodowych bezpośrednio w obszarze: Warszawa oraz województwo mazowieckie.

Zapraszamy na studia.

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…