Rekrutacja: tel. +48 22 129 17 80, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Filologia niemiecka (Germanistyka) od podstaw

Studia: I stopnia
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)
Język wykładowy: język polski, język niemiecki
Uzyskiwany tytuł: licencjat
Specjalności: Tłumaczenia, Studia dwujęzyczne opcja Język + Język, Komunikacja językowa w biznesie i administracji

Kraj Johanna Wolfganga von Goethego, czy Johanna Sebastiana Bacha, nasz duży sąsiad i kraj o bogatej historii, kulturze, sztuce. Globalnie słynie jednak z gospodarki, rozwijającej się z „niemiecką precyzją”, nowoczesnej oraz potrzebującej milionów wykształconych i aktywnych młodych ludzi, gotowych budować swoją przyszłość w Niemczech. Interesującymi destynacjami dla ambitnych jednostek są również w Austria i Szwajcaria, oferujące życie w społeczeństwie łączącym współczesność z tradycją, w najlepszym tego słowa znaczeniu. Znakomita znajomość języka niemieckiego z pewnością otworzy przed Wami wiele możliwości budowania kariery zawodowej w kraju i zagranicą!

Już dziś Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na studia z zakresu filologii niemieckiej, na których poznacie nie tylko język, ale i żywą kulturę krajów niemieckojęzycznych.

Jako absolwent/ka Filologii niemieckiej masz szerokie perspektywy zawodowe, w zależności od ukończonej specjalności znajdziesz zatrudnienie w:

●         międzynarodowym środowisku biznesowym,

●         organizacjach państwowych i pozarządowych,

●         instytucjach edukacyjnych,

●         agencjach reklamowych i domach mediowych,

●         wydawnictwach,

●         biurach tłumaczeń,

●         turystyce,

●         sektorach usług wymagających zaawansowanej znajomości języka niemieckiego.

Wybierając kierunek Filologia, wybierasz intensywną praktyczną naukę języka, uzupełnioną wiedzą ogólną z zakresu przedmiotów filologicznych.

Rok zerowy skierowany jest do osób, które miały kontakt z językiem niemieckim w bardzo ograniczonym zakresie i które pragną podjąć studia na Filologii niemieckiej oraz do tych, które chcą opanować podstawy tego języka w krótkim czasie. Rok zerowy studenci powinni zakończyć na poziomie B1.

Po roku zerowym student posiądzie podstawową wiedzę z zakresu słownictwa oraz gramatyki niemieckiej. Będzie potrafił wyrażać opinie, formułować myśli i polecenia oraz zadawać pytania w ramach omawianych zagadnień. Będzie umiał odnaleźć się w prostych sytuacjach za granicą, tj. pytanie o drogę, robienie zakupów, składanie zamówień w barze czy restauracji. Będzie także potrafił określić swoje plany na przyszłość oraz opisać swój życiorys i inne wydarzenia w czasie przeszłym. Dwusemestralna nauka pomoże mu także porozumiewać się w języku niemieckim w pracy w formie pisemnej (krótkie listy oraz e-maile) i ustnej.

Po roku zerowym wykłady odbywają się również w języku niemieckim. Program studiów obejmuje intensywną naukę języka obcego oraz przygotowanie w zakresie wiedzy o języku, literaturze, historii i kulturze obszaru danego języka. Zajęcia prowadzone są przez najlepszych lingwistów oraz native speakerów. Studia stwarzają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, wiedzy, kompetencji językowych i społecznych.

Realizowane przez nas kształcenie ma charakter humanistyczny, co staje się gwarantem uwrażliwiania studentów na różnorodność współczesnego świata i otwierania ich na refleksyjne rozwijanie swoich umiejętności językowych i międzykulturowych. Świadomość owego rozwoju stanowi integralny element całościowego rozwoju osobistego studentów.  Możliwa do uzyskania w czasie studiów paletę zawodów łączy wymaganie osiągnięcia wysokiego poziomu kompetencji językowych i kulturowych. Te z kolei stanowią istotny element trójpoziomowego schematu rozwoju, na który składają się nabycie konkretnej wiedzy, rozwijanie konkretnych umiejętności i kształtowanie postaw, uwarunkowanych odpowiednim stopniem rozwoju szeregu kompetencji miękkich. Zaspokojenie ich wszystkich stanowi cel i zakres realizowanego przez nas kształcenia.

Wszechnica Polska we wszystkich programach studiów realizuje zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe dla pracodawcy: kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej i współpracy zespołowej, umiejętności uczenia się i własnego rozwoju, kreatywności, kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi.

Perspektywy zawodowe: tłumacz, tłumacz publiczny lub tłumacz przysięgły, wydawnictwa i mass-media, przedsiębiorstwa międzynarodowe, jednostki administracji lokalnej i instytucje Unii Europejskiej, instytucje kulturalne, uczelnie wyższe i instytucje badawcze, sektor usług wymagających zaawansowanej znajomości języka niemieckiego (np. w branży turystycznej).

Specjalności dostępne na kierunku
"Filologia niemiecka (Germanistyka) od podstaw":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…