Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Specjalność: Zarządzanie kryzysowe

Specjalność przygotowuje do zatrudnienia w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa wewnętrznego ukierunkowanego na zarządzanie działaniami minimalizującymi skutki sytuacji kryzysowych występujących wewnątrz państwa, powodowanych przez siły natury lub działalność człowieka, godzących w bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo powszechne. Celem zarządzania kryzysowego jest zapobieganie możliwym zagrożeniom połączone z przygotowaniem do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwanie ich skutków oraz odtwarzanie zasobów i odbudowa infrastruktury.

Studia te kierujemy do osób, które są zainteresowane podjęciem pracy w komórkach ds. bezpieczeństwa instytucji publicznych i przedsiębiorstw, w agencjach ochrony osób i mienia, biurach detektywistycznych, wywiadowniach gospodarczych, firmach zajmujących się instalowaniem i realizowaniem monitoringu, strukturach zarządzania kryzysowego w administracji rządowej i samorządowej, a także w służbach mundurowych: Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei itp., również w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności: Teoria zarządzania kryzysowego, System zarządzania kryzysowego, Struktura dokumentów zarządzania kryzysowego, Siły i środki zarządzania kryzysowego, Logistyka w zarządzaniu kryzysowym, Metodyka pracy organów zarządzania kryzysowego, Planowanie i kierowanie reagowaniem kryzysowym, Praktyki zawodowe.

Wymienione przedmioty uzupełniają ofertę przedmiotów obowiązkowych kształcących wiedzę, umiejętności i kompetencje wymagane na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, obejmujących: Teorię bezpieczeństwa wewnetrznego państwa, Podstawy prawne bezpieczeństwa wewnętrznego, Administrację publiczną w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego, Strategię bezpieczeństwa wewnętrznego, Metodologię nauk o bezpieczeństwie, Stany nadzwyczajne w państwie, Ochronę przed czynnikami masowego rażenia, Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym, Ochronę ludności i obronę cywilną, Zarządzanie strategiczne systemami bezpieczeństwa wewnętrznego, Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, Zarządzanie jakością w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego, Kontrolę i audyt w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, Język obcy, Seminarium magisterskie.

Wszystkie specjalności na kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów II stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości