Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Specjalność: Edukacja grup zróżnicowanych

Edukacja grup zróżnicowanych jest specjalnością powstałą w związku z przemianami społeczno-kulturowymi i wynikającą potrzebą otwarcia się przedszkoli i szkół na dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, rozwojowych i kulturowych. Nauczanie w grupach silnie zróżnicowanych jest dla nauczycieli dużym wyzwaniem.

Celem kształcenia jest przygotowanie nauczycieli przedszkoli i szkół do projektowania, wdrażania i efektywnego przeprowadzania procesu edukacyjno-terapeutycznego dostosowanego do specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i uczniów (z niepełnosprawnością intelektualną, dysfunkcją wzroku, dysfunkcją słuchu, chorobą przewlekłą, w tym psychiczną, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami zachowania i emocji, całościowym zaburzeniem rozwoju, zaburzeniami ruchu, niepowodzeniami szkolnymi wynikającymi ze specyficznych trudności w uczeniu się, zaburzeniami komunikacji i sprawności językowych, trudnościami adaptacyjnymi związanymi z doświadczeniem migracyjnym, trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi i wyznaniowymi oraz uczniów uzdolnionych).

Sylwetka absolwenta

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi ze  zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych, rozwojowych i kulturowych, zgodnie z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami w przedszkolu, szkole, świetlicy, w warunkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego.

Zdobędzie umiejętność współpracy z pedagogami specjalnymi, specjalistami i rodzicami. Rozwinie kompetencje organizowania zajęć w grupie zróżnicowanej, stosowania modeli indywidualizacji lekcji, efektywnych strategii nauczania i uniwersalnego projektowania zajęć. Będzie również potrafił dostosowywać się do specyfiki uczniów i wdrażać efektywne programy zwiększające ich kompetencje poznawcze i społeczne oraz programy stymulujące integrację rówieśniczą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent prezentuje postawy otwartości i dialogu, szacunku dla innych, wrażliwości na potrzeby człowieka. Posiada umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Posiada też umiejętności praktyczne w zakresie pracy z tą grupą uczniów w szczególności: rozpoznawania ich potrzeb edukacyjnych, zorganizowania procesu wsparcia, konstruowania i realizacji indywidualnych programów edukacyjnych oraz integrowania grupy.

 

Wszystkie specjalności na kierunku "Pedagogika":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości