Rekrutacja: tel. +48 22 129 17 80, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Administrowanie zasobami łowieckimi i środowiskiem

Studia trwają dwa semestry (180 godz.) i obejmują zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Uzyskane kwalifikacje dają pogłębione przygotowanie do wypełniania funkcji administracyjnych lub nadzorczych w instytucjach i organizacjach zajmujących się gospodarką łowiecką lub ochroną środowiska.

Jest to oferta dla samorządów gmin, starostw i sejmików, urzędów wojewódzkich, lasów państwowych, wszystkich szczebli policji, strażników leśnych i łowieckich, zarządów kół łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego, a także organizacji i stowarzyszeń zajmujących się szeroko rozumianą ochroną środowiska.

Założeniem ideowym programu jest:

  1. Uznanie łowiectwa jako ważnej części ogólnego programu ochrony środowiska.
  2. Opisanie łowiectwa jako zjawiska kulturowego, które w swoim archetypie zachowuje ciągłość, ale też pod wpływem zmian społecznych cywilizuje się.
  3. Ukazanie jak niezbędna jest znajomość różnych dziedzin prawa i posiadanie wysokich kwalifikacji praktycznych dla profesjonalnego administrowania łowiectwa i naturalnego środowiska.

Program Studiów podyplomowych „Administrowanie zasobami łowieckimi i środowiskiem” zawiera trzy bloki przedmiotów:

  1. Przedmioty prawnicze z zakresu: prawa łowieckiego, ochrony środowiska, gospodarki leśnej, ale też wybrane zagadnienia z prawa administracyjnego, prawa rolnego, prawa cywilnego i prawa karnego.
  2. Przedmioty humanistyczne: współczesne programy ochrony środowiska, model łowiectwa w Polsce i Europie, łowiectwo w literaturze, filmie i sztuce, oraz teoria i praktyka komunikacji społecznej.
  3. Przedmioty specjalistyczne: fundusze krajowe i europejskie wspomagające gospodarkę łowiecką i ochronę środowiska, zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej, szkody powodowane przez zwierzęta łowne i chronione, sprawozdawczość i rachunkowość łowiecka, zagospodarowanie łowisk, media a instytucje związane ze środowiskiem naturalnym.

Zajęcia są prowadzone przez wykładowców uczelni wyższych, Dyrekcji Lasów Państwowych, Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego oraz dziennikarzy łowieckich czasopism z wykorzystaniem takich metod pracy, jak: wykład interaktywny, symulacja różnych zadań, wywiad dziennikarski, burza mózgów, wypełnienie wniosków o dofinansowanie.

Są to studia skierowane do osób posiadających wyższe wykształcenie (I lub II stopnia dowolnego kierunku), które są zatrudnione w urzędach i instytucjach i organizacjach zajmujących się administrowaniem lub nadzorem działań związanych z łowiectwem i ochroną środowiska.

Wpisowe: 150 zł

Czesne: jednorazowo 4000 zł, dwie raty po 2000 zł

Zgłoszenia przyjmuje:

Dział Rekrutacji – nr tel. 608-670-533

Kierownik studiów – mgr Lesław Kula, nr tel. 601-275-928


W miesięczniku "Brać łowiecka" ukazały się następujące artykuły na temat łowiectwa i szkód łowieckich a także artykuły naszych słuchaczy studiów podyplomowych:

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów podyplomowych:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…