Rekrutacja: tel. +48 22 129 17 80, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

EDUKACJA W GRUPIE ZRÓŻNICOWANEJ W SYSTEMIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

Kierownik studiów dr Danuta Al-Khamisy emeil: dkhamisy@wszechnicapolska.edu.pl

Czas trwania studiów: trzy semestry - październik 2021 - marzec 2023

Obecnie w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, rejonowych, każde dziecko/ uczeń, ma prawo realizować edukację przedszkolną czy też szkolną. Wśród tych uczniów mogą być zarówno dzieci/ uczniowie pełnosprawni, ze szczególnymi uzdolnieniami, ale też z różnymi niepełnosprawnościami, zaburzeniami, dysfunkcjami, trudnościami w nauce, pochodzący z innej kultury, czy też powracający z zagranicy. W związku z tym, każda grupa, czy klasa nie jest jednorodna, jest wysoce zróżnicowana. Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy, lektorzy, czy też nauczyciele przedmiotów stoją przed trudnym zadaniem: Jak pracować w tak zróżnicowanej grupie? W jaki sposób realizować podstawę programową, tę samą dla wszystkich dzieci/uczniów?  Jaką strategię zastosować w tak heterogenicznej grupie, aby zapewnić każdemu uczniowi zaspokojenie jego zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych?

CEL STUDIÓW: Celem proponowanych studiów pedagogicznych Edukacja w grupie zróżnicowanej w systemie edukacji włączającej  jest  przygotowanie kadry pedagogów, nauczycieli do profesjonalnej realizacji procesu edukacji w grupie zróżnicowanej, w każdej placówce realizującej edukację włączającą.  Wysoko wykwalifikowana kadra akademicka, nauczyciele praktycy oraz inni specjaliści zapewnią zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do pełnienia roli nauczyciela na wszystkich poziomach edukacyjnych (przedszkola, szkoły) jak również roli organizatora tej edukacji.

Proponowana forma kształcenia na studiach podyplomowych uzupełni i zaktualizuje wiedzę i umiejętności do pracy z uczniami: niewidomymi i słabowidzącymi, niesłyszącymi i słabosłyszącymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, powracającymi z zagranicy czy też z innej kultury.

Słuchacz uzyska też wiedzę i kompetencje z zakresu metodyki pracy w grupie zróżnicowanej, czyli: organizacja grupy/klasy, praca w małych grupach, organizacja treści, metod, form, tutoring rówieśniczy jako forma wsparcia dla ucznia, strategia dialogowej edukacji, aranżacja przestrzeni do pracy w grupach, ocenianie włączające i ocenianie kształtujące w grupie zróżnicowanej, analiza podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych pod kątem dostosowania zawartych w niej treści do zróżnicowanych potrzeb uczniów, organizacja zespołu wspierającego i zasady dobrej współpracy, współpraca z rodzicami, elastyczność doboru i stosowania metod.

Ponadto słuchacz uzyska również kompetencje diagnostyczne i metodyczne w zakresie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością, a także konstruowania indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz wybranych rozwiązań metodycznych. Absolwent dysponować będzie teoretyczną, interdyscyplinarną wiedzą oraz praktycznym przygotowaniem do pracy w klasie zróżnicowanej w systemie edukacji włączającej.

ADRESACI: Studia Podyplomowe są skierowane do: Absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich kierunku pedagogika lub pokrewnych w zakresie specjalności z przygotowaniem pedagogicznym, nauczycieli przedmiotów (uprawniającym do pracy w placówce edukacyjnej na stanowisku nauczyciela).

Podstawy prawne kwalifikacji

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017r., Poz. 1575 z późn. zm).

KWALIFIKACJE: Studia Podyplomowe Edukacja w grupie zróżnicowanej  w systemie edukacji włączającej mają charakter kwalifikacyjny. Uzyskiwane uprawnienia dają pedagogom, nauczycielom,  dodatkowe kwalifikacje do organizacji i wspierania edukacji dzieci i młodzieży o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych, realizujących program edukacji włączającej w warunkach szkolnictwa powszechnego (jako przedszkolny/szkolny specjalista do organizacji edukacji włączającej).

 MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA: Studia podyplomowe mają prowadzić do wykształcenia teoretycznie i praktycznie przygotowanych pedagogów, nauczycieli organizujących warunki edukacji, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (na wszystkich etapach edukacyjnych) w placówce ogólnodostępnej (tzw. przedszkolny lub szkolny specjalista- pedagog edukacji zróżnicowanej/włączającej):Wszystkie etapy edukacyjne: przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe – ogólnodostępne, instytucje oświatowe realizujące program edukacji włączającej. 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS;

Cena za 1 semestr: 2000 zł.

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2021 r., pod warunkiem zebrania się grupy osób zainteresowanych.

Warunki ukończenia studiów: zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie i zdanie egzaminu końcowego.

Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

 

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów podyplomowych:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…