Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

Edukacja wczesnoszkolna

Studia trwają 3 semestry (350 godzin) i odbywają się w trybie zaocznym, dwa razy w miesiącu w systemie sobotnio – niedzielnym.

W ramach studiów przewiduje się 150 godzin zajęć praktycznych.

Edukacja wczesnoszkolna to studia adresowane do absolwentów studiów wyższych, którzy pragną zdobyć kwalifikacje do nauczania i prowadzenia zajęć z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Studia przygotowują merytorycznie do prowadzenia zajęć w klasach I - III w systemie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. Każdy wiek rozwojowy dziecka i instytucjonalnie organizowany proces edukacji wymagają specjalistów o wysokich kwalifikacjach.

Edukacja wczesnoszkolna przypada na okres kształtowania się całościowych struktur psychiki oraz osobowości dziecka. W tym okresie jest ono bardzo elastyczne i podatne na oddziaływania wychowawcze. Przyszli absolwenci uczą się wspomagać i stymulować harmonijny rozwój osobowości dziecka poprzez zaspokajanie jego potrzeb rozwojowych oraz stwarzanie warunków do rozwoju jego potencjalnych zdolności i zainteresowań oraz przygotowania go do nauki na wyższych szczeblach kształcenia. Ten rodzaj studiów wyposaża absolwentów w dodatkową wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie m.in. diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka oraz rozwoju poszczególnych sfer jego osobowości.

Dziecko, ujmując rzeczywistość całościowo odczuwa potrzebę wyrażania swoich doznań i przeżyć za pomocą systemu znaków. Są to znaki języka mówionego, stosunków wielkościowych, ilościowych, geometrycznych, technik plastycznych, ekspresji ruchowej, muzycznej itp. Dlatego podczas studiów realizowanych jest wiele zajęć z zakresu muzyki, plastyki, literatury dziecięcej itp.

Absolwent studiów podyplomowych - edukacja wczesnoszkolna:

  • posiada wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii dziecka w wieku wczesnoszkolnym oraz umiejętności praktyczne w zakresie planowania, organizowania, realizowania i ewaluacji procesu wychowawczo-dydaktycznego na etapie edukacji wczesnoszkolnej (klasy I – III szkoły podstawowej)
  • wykazuje się metodycznym przygotowaniem w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć zintegrowanych w obszarach edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, plastycznej, technicznej, ruchowej i medialnej
  • umie w sposób refleksyjny i twórczy posługiwać się metodami, środkami oraz formami procesu kształcenia charakterystycznymi dla edukacji elementarnej
  • posiada przygotowanie w zakresie diagnozowania potrzeb i organizowania procesu opiekuńczo – wychowawczego na etapie klas początkowych
  • umie organizować i doskonalić swój warsztat pracy, rozwiązywać problemy i przeciwdziałać trudnościom wychowawczo – dydaktycznym, w tym niepowodzeniom szkolnym oraz współpracować z rodzicami dziecka i instytucjami, wspierającymi jego rozwój
  • jest przygotowany do organizacji i prowadzenia zajęć o charakterze stymulacyjnym, wspomagającym i korekcyjno- kompensacyjnym z dziećmi przejawiającymi specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego

Wpisowe: 150 zł

Czesne: jednorazowo 4600 zł lub dwie raty po 1600 zł i jedna rata 1400 zł

Kierownik studiów: dr Maria Januszewska-Warych

kontakt: januszewska_warych@poczta.fm

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów podyplomowych:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Chcielibyśmy zachęcić Was do udziału w badaniu EUROSTUDENT. Jest to…
Czwarte „TOTALNE DYKTANDO” z języka rosyjskiego odbyło się w naszej…