Rekrutacja: tel. +48 22 129 17 80, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Glottodydaktyka

Studia: podyplomowe
Tryb: niestacjonarne
Czas trwania studiów: 3 semestry
Język wykładowy: język polski

STUDIA PODYPLOMOWE: Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego (Glottodydaktyka polonistyczna)

Nauczanie języka polskiego jako obcego to coraz bardziej atrakcyjna działalność zawodowa zapewniająca pewną i rozwojową pracę. Wzrastająca liczba osób uczących się polszczyzny jako języka obcego i drugiego sprawia, iż wykwalifikowani specjaliści w zakresie nauczania naszego języka cudzoziemców i osób z doświadczeniem migracji są obecnie szczególnie poszukiwani na edukacyjnym rynku pracy. Uzyskanie dobrego wykształcenia nauczycielskiego i lektorskiego tożsame jest z otwarciem na różnorodność współczesnego świata oraz pasją jego odkrywania. W pracy z osobami reprezentującymi różne kultury szczególnie ceniona jest wrażliwość oraz kompetencje międzykulturowe i psychospołeczne.  Współcześni nauczyciele i lektorzy języka polskiego jako obcego i drugiego to osoby rozwijające się przez całe życie i motywujące innych do pracy nad sobą.  Nasze studia podyplomowe przygotowują do podjęcia tych wyzwań.

Program studiów obejmuje 210 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie interaktywnych wykładów, seminariów, warsztatów dydaktyczno-metodycznych, ćwiczeń, konwersatoriów i projektów oraz 20 godzin praktyk pedagogicznych. Oferuje przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, od poziomu przedszkola do akademickiego kształcenia językowego i nauczania dorosłych w kraju i za granicą.

Decydując się na studiów podyplomowych z zakresu glottodydaktyki polonistycznej uzyskasz uprawnienia do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego na wszystkich etapach edukacyjnych. Dowiesz się, jakich metod i technik pracy używać, by wspierać efektywny rozwój językowy swoich uczniów i studentów.  Odkryjesz tajniki motywowania innych oraz zdobędziesz wiedzę w zakresie psychologii i pedagogiki, która pozwoli Ci podejść do swoich uczniów w sposób nader „ludzki”.

W trakcie dwusemestralnych studiów poznasz najnowsze trendy w uczeniu się i nauczaniu języków obcych i języka polskiego jako obcego i drugiego.

Nasz program studiów został stworzony przez kluczowych specjalistów, dydaktyków, praktyków, autorów programów nauczania i podręczników oraz doświadczonych nauczycieli i lektorów języka polskiego jako obcego i drugiego w Polsce i za granicą. Nasze studia mają charakter wybitnie praktyczny i dobrze przygotowują do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela i lektora języka polskiego jako obcego i drugiego.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Ukończone studia wyższe w zakresie filologii polskiej, neofilologii lub lingwistyki stosowanej ze specjalizacją nauczycielską. Kwalifikacje zgodne z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

KARIERA PO STUDIACH

Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

·         skutecznego i sprawnego nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego w kraju i za granicą, na wszystkich etapach edukacyjnych, także w prywatnych szkołach językowych oferujących nauczanie dzieci, młodzieży i dorosłych;
·         nowoczesnego nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego na wszystkich poziomach zaawansowania językowego;
·         wdrażania najnowszych trendów w uczeniu się i w nauczaniu języków obcych;
·         podjęcia pracy w Polsce i w świecie.

MOŻLIWOŚCI PRACY

·         nauczyciel języka polskiego jako drugiego w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych w polskim systemie edukacyjnym;
·         nauczyciel języka polskiego jako obcego na szkołach językowych w Polsce i za granicą;
·         nauczyciel języka polskiego jako odziedziczonego w środowiskach polonijnych za granicą;
·         lektor języka polskiego jako obcego na uczelniach zagranicznych;
·         egzaminator w systemie certyfikacji języka polskiego jako obcego i drugiego;
·         metodyk w zakresie języka polskiego jako obcego i drugiego w Polsce i za granicą;
·         animator rozwoju językowego w placówkach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

PLAN STUDIÓW

STRUKTURA PROGRAMU

Nazwa przedmiotu

Liczba punktów ECTS

Liczba godzin zajęć organizowanych przez uczelnię

Indywidualna wkład pracy studenta w liczbie godzin

Całkowita liczba godzin pracy studenta

Forma zaliczenia przedmiotu (Egzamin, zaliczenie na ocenę, zaliczenie, projekt)

SEMESTR PIERWSZY

Psycho- i neurolingwistyczne uwarunkowania kształcenia językowego WYKŁAD

1

10

15

25

ZO

Wybrane zagadnienia psychologii uczenia się i psychologii międzykulturowej  WYKŁAD

1

10

15

25

ZO

Współczesne koncepcje pedagogiki ogólnej i pedagogiki językowej WYKŁAD

1

10

15

25

ZO

Wprowadzenie do glottodydaktyki polonistycznej

WYKŁAD

1

10

15

25

E

Podstawy gramatyki funkcjonalnej i pedagogicznej języka polskiego jako obcego

WYKŁAD + ĆWICZENIA

2

10+10

30

50

E

Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania procesów migracji KONWERSATORIUM

2

10+10

30

50

Z

Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego WYKŁAD + WARSZTATY

4

10+30

60

100

E

SEMESTR DRUGI

Rozwijanie wielojęzyczne i międzykulturowe z metodyką WYKŁAD + KONWERSATORIUM

1

4+6

15

25

ZO

Kreatywne planowanie zajęć językowych i kulturowych z mikronauczaniem i ewaluacją WYKŁAD + KONWERSATORIUM

2

10+10

30

50

P

Koncepcje i techniki wczesnego nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego

WARSZTATY

1

10

15

25

P

Koncepcje i techniki nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego do celów zawodowych

WARSZTATY

1

10

15

25

P

Warsztat i kompetencje nauczyciela i lektora języka polskiego jako obcego i drugiego WYKŁAD +

KONWERSATORIUM

1

4+6

15

25

Z

Intermedialne nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego obcych

WARSZTATY

1

10

15

25

P

Trening umiejętności psychospołecznych i międzykulturowych WARSZTATY

1

10

15

25

Z

Ukryte konteksty nauczania  KONWERSATORIUM

1

10

15

25

P

Studia przypadków i dydaktyczny projekt empiryczny

SEMINARIUM

6

10

140

150

P

Praktyki dydaktyczne (obserwacja i prowadzenie zajęć)

PRAKTYKI

4

20

80

100

Z


RAZEM.                         26.              210+20

Opłaty: 1800 zł / semestr; 150 zł - opłata wpisowa.

 

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów podyplomowych:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…