Rekrutacja: tel. +48 22 129 17 80, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Pedagogika opiekuńczo-socjalna

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia pracy opiekuńczej i wychowawczej w różnego typu placówkach oświatowych, oraz w rodzinie i w instytucjach pomocy społecznej.

Program studiów zawiera wiedzę i umiejętności w zakresie:

- rozpoznawania i diagnozowania potrzeb wychowanków w szkole, środowisku rodzinnym i w miejscu zamieszkania,

- organizowania i realizacji zajęć wspierających edukację szkolną, zajęć stymulujących rozwój zainteresowań i osobistych dążeń podopiecznego,

- organizowania współpracy szkoły z rodziną oraz innymi instytucjami i specjalistami, zaangażowanymi w prawidłową realizację procesu opiekuńczo-wychowawczego w rodzinie, placówkach opieki zastępczej oraz instytucjach wsparcia społecznego,

- profilaktyki społecznej oraz metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w szkole i w środowisku rodzinnym.

W programie studiów przewidzianych jest 350 godzin zajęć dydaktycznych (wykładów i ćwiczeń) oraz 150 godzin praktyk pedagogicznych realizowanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (wymienionych poniżej jako przyszłych miejscach pracy).

Uzyskane podczas studiów kompetencje społeczne i wiedza psychologiczno-pedagogiczna oraz umiejętności praktyczne zapewnią absolwentowi pracę w charakterze pedagoga i wychowawcy w różnych instytucjach i środowiskach:

- w placówkach oświatowych; świetlica szkolna, internat, bursa, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, szkoła szpitalna i integracyjna oraz na stanowisku pedagoga szkolnego;

- w placówkach wychowania pozaszkolnego; świetlica środowiskowa, świetlica socjoterapeutyczna, ognisko pracy pozaszkolnej, ognisko wychowawcze;

- w instytucjach pomocy społecznej; ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, ośrodku pomocy społecznej, domu dziecka, domu małego dziecka, pogotowiu opiekuńczym, centrum pomocy rodzinie, ośrodku wsparcia i interwencji kryzysowej, ośrodku pomocy dziecku i rodzinie,

- w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz w organizacjach pozarządowych działających na rzecz wsparcia dziecka i rodziny, w tym także na stanowisku asystenta rodziny.

Wymagania od kandydatów na studia podyplomowe:

- ukończenie studiów pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych (pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna, filologia),

- przygotowanie pedagogiczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Studia trwają trzy semestry i odbywają się w trybie sobotnio- niedzielnym, dwa razy w miesiącu lub w trybie wieczorowym, w godzinach 16-20, dwa razy w tygodniu. Wybór trybu realizacji zajęć dostosowany jest do potrzeb słuchaczy.

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie zajęć przewidzianych w planie studiów, przygotowanie pracy dyplomowej, wraz z egzaminem końcowym.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Wpisowe: 150 zł

Czesne: jednorazowo 4600 zł lub dwie raty po 1600 zł i jedna rata 1400 zł

Kierownik studiów: dr Genowefa Pańtak

Kontakt: pantak.genowefa@gmail.com

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów podyplomowych:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…