Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego

Program kształcenia na Podyplomowych Studiach Przygotowania Pedagogicznego został opracowany na podstawie standardów kształcenia nauczycieli (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 17 stycznia 2012 roku).

Podyplomowe studia kwalifikacji pedagogicznych skierowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich bez specjalizacji nauczycielskiej, a obejmujących treści realizowane w szkołach dla dzieci i młodzieży i w placówkach edukacji pozaszkolnej – bez edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i specjalnej.

Program studiów zapewnia uzyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności wychowawczych, dydaktycznych i metodycznych, umożliwiających nauczanie przedmiotu (prowadzenie zajęć), do którego słuchacz merytorycznie jest już przygotowany.

Absolwent studiów podyplomowych uzyska przygotowanie do realizacji zadań stawianych nauczycielowi w pracy, w szkole i w placówkach kształcenia równoległego.

Z tym, że absolwent studiów pierwszego stopnia uzyska przygotowanie pedagogiczne do pracy w charakterze nauczyciela tylko w przedszkolu, szkole podstawowej, zaś absolwent studiów drugiego stopnia (i jednolitych studiów magisterskich) do pracy we wszystkich typach szkół.

Przygotowanie do zawodu nauczyciela prowadzi do nabycia kompetencji:

  • Wychowawczych, opiekuńczych i społecznych – przede wszystkim dotyczących umiejętności rozpoznania potrzeb uczniów i budowania z nimi, ale także z osobami współdziałającymi, satysfakcjonujących relacji w procesie edukacyjnym
  • Prakseologicznych – wyrażających się w umiejętnościach realistycznego planowania, realizacji, organizacji, kontroli i ocenie procesu wychowania i kształcenia
  • Komunikacyjnych – dotyczących umiejętności dialogowego bycia z uczniami oraz werbalnego i pozawerbalnego zachowania bez agresji i przemocy
  • Kreatywnych czyli postawy poszukującej nowych rozwiązań w sytuacjach edukacyjnych i inspirowanie takiej postawy u uczniów
  • Informacyjno-medialnych – polegających na umiejętnym posługiwaniu się technologią informacyjną w procesie nauczania i uczenia się uczniów.

Podstawę do ukształtowania powyższych kompetencji stanowi wiedza z rożnych dyscyplin pedagogicznych i wspierających.

Studia trwają 3 semestry (360 godzin) i odbywają się w trybie zaocznym, dwa razy w miesiącu w systemie sobotnio–niedzielnym.

Słuchacz studiów podyplomowych jest zobowiązany do odbycia 150 godzin praktyki pedagogicznej według opracowanych założeń.

Wpisowe: 150 zł

Czesne: jednorazowo 4600 zł lub dwie raty po 1600 zł i jedna rata 1400 zł

Kierownik studiów: dr Teresa Michałek-Małkowska

kontakt: t.michalekmalkowska@upcpoczta.pl

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów podyplomowych:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Chcielibyśmy zachęcić Was do udziału w badaniu EUROSTUDENT. Jest to…
Czwarte „TOTALNE DYKTANDO” z języka rosyjskiego odbyło się w naszej…