Rekrutacja: tel.  +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Terapia pedagogiczna

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia zajęć terapii pedagogicznej dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz odchyleniami i zaburzeniami w rozwoju ruchowym i emocjonalno-społecznym. Absolwent jest przygotowany do dokonywania diagnozy pedagogicznej indywidualnych możliwości rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z trudnościami w uczeniu się.

Program studiów obejmuje wiedzę i umiejętności dotyczące:

- przyczyn i przejawów zaburzeń rozwojowych dziecka, w tym specyficznych trudności w uczeniu się,

- metod i narzędzi prowadzenia diagnozy pedagogicznej,

- metodyki zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, szczególnie dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz z trudnościami w uczeniu się matematyki,

- metod wspomagających terapię pedagogiczną z wykorzystaniem pedagogiki zabawy, arteterapii, integracji sensorycznej i innych,

- wykorzystania pomocy dydaktycznych w prowadzeniu zajęć terapeutycznych.

W programie studiów przewidziana jest praktyka pedagogiczna w wymiarze 150 godzin, realizowana w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w szkole lub przedszkolu, w których realizowane są zajęcia terapeutyczne lub korekcyjno-kompensacyjne. Podczas praktyki słuchacz hospituje zajęcia oraz prowadzi je samodzielnie.

Wymagania od kandydatów na studia Terapii pedagogicznej:

- ukończenie studiów pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych (pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna, filologia),

- przygotowanie pedagogiczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Studia są adresowane głównie do pedagogów i psychologów oraz nauczycieli pracujących w szkołach wszystkich etapów edukacyjnych oraz do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych zainteresowanych prowadzeniem indywidualnych i grupowych zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów młodszych i starszych.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela zajęć specjalistycznych w przedszkolu i w szkole na wszystkich etapach edukacyjnych oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i terapeutycznych dla uczniów z deficytami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Studia trwają trzy semestry, ogólna liczba godzin wykładów i ćwiczeń wynosi 350 godzin oraz 150 godzin praktyk pedagogicznych.

Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio- niedzielnym, dwa razy w miesiącu lub w trybie wieczorowym, w godzinach 16-20, dwa razy w tygodniu. Wybór trybu realizacji zajęć dostosowany jest do potrzeb słuchaczy.

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie zajęć przewidzianych w planie studiów, przygotowanie pracy dyplomowej, wraz z egzaminem końcowym.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe realizowane są zgodnie z obowiązującym stanem prawnym zawartym w:

Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Wpisowe: 150 zł

Czesne: jednorazowo 4600 zł lub dwie raty po 1600 zł i jedna rata 1400 zł

Kierownik studiów: dr Ewa Słodownik-Rycaj

kontakt: ewaslodownikrycaj@gmail.com

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów podyplomowych:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…