Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Dlaczego warto korzystać z usług
Akademickiego Biura Karier?

Szanowna Pani Studentko, Szanowny Panie Studencie, 
Droga Absolwentko, Drogi Absolwencie,

Jaką pomoc można otrzymać korzystając z usług Akademickiego Biura Karier Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie?, Dlaczego warto z niej korzystać?

Misją Akademickiego Biura Karier jest służenie informacją, radą, wsparciem i pomocą studentom oraz absolwentom naszej  uczelni w skutecznym przejściu z okresu nauki do etapu poszukiwania zatrudnienia, a następnie w skutecznym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy. 

Wszelkie nasze działania mają na celu wzmocnienie potencjału zawodowego studentów i absolwentów naszej Uczelni, pomoc w zaistnieniu na rynku pracy oraz rozwijaniu karier zawodowych. Działania te obejmują także nawiązywanie i utrzymywanie długoterminowych relacji z pracodawcami, zwłaszcza posiadającymi  możliwości: stworzenia nowych miejsc pracy  oraz odbycia staży i praktyk studenckich. 

W ramach prowadzonej działalności oferujemy doradztwo zawodowe i personalne, uczestnictwo w bezpłatnych kursach, warsztatach, konferencjach szkoleniowych, tematycznych spotkaniach informacyjnych oraz targach pracy. Udzielamy wsparcia w poszukiwaniu staży, praktyk i zatrudnienia. Wspieramy także przedsiębiorczość akademicką i rozwój osobowości i talentów naszych studentów oraz absolwentów, poprzez tworzenie wielostronnych możliwości do ich spożytkowania i eksponowania. 

Kluczowym celem naszych działań  jest  maksymalizacja stopnia zatrudnialności studentów i absolwentów naszej Uczelni poprzez podnoszenie ich wiedzy, kompetencji i umiejętności z wykorzystaniem różnych metod i form kształcenia oraz działań pomocowych. 
 
Cel ten realizowany jest poprzez:

 • podnoszenie wiedzy studentów i absolwentów na temat rynku pracy poprzez prowadzenie konsultacji doradczych, współorganizowanie konferencji naukowych, seminariów naukowo-metodycznych, prowadzenie szkoleń i warsztatów oraz udostępnianie publikacji tematycznych;
   
 • wspieranie procesu podejmowania decyzji zawodowych studentów i absolwentów Uczelni poprzez świadczenie usług z zakresu indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego;
   
 • podnoszenie samoświadomości studentów i absolwentów Uczelni w zakresie kompetencji i predyspozycji psychozawodowych poprzez  prowadzenie doradztwa indywidualnego i grupowego, w tym warsztatów aktywizujących;
   
 • określanie predyspozycji psychoosobowych i zawodowych za pomocą badań diagnostycznych;
   
 • promocję atrakcyjnego wizerunku studentów i absolwentów Uczelni na rynku pracy poprzez bezpośrednią pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, pomoc w doborze szkoleń i kursów zawodowych oraz działań wspierających rozwój kompetencji społecznych;
   
 • dostarczanie studentom i absolwentom aktualnych informacji zawodowych i edukacyjnych o rynku pracy i rynku edukacji, o firmach, przedsiębiorstwach i pracodawcach, ich produktach, o instytucjach kształcenia, procedurach kwalifikacyjnych, realizowanych szkoleniach i kursach. Studenci i absolwenci mogą znaleźć tu także wskazówki i informacje dotyczące możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, kontynuowania nauki na studiach  magisterskich i podyplomowych, jak również uczestniczenia w krajowej i zagranicznej ofercie stypendialnej.
   
 • świadome i efektywne projektowanie indywidualnych ścieżek karier zawodowych i edukacyjnych na współczesnym, niezwykle wymagającym i trudnym rynku pracy;
   
 • wspieranie relacji pomiędzy pracodawcami a studentami i absolwentami Uczelni poprzez współorganizowanie i udział w targach pracy oraz w spotkaniach informacyjnych;
   
 • kształtowanie i wzmacnianie postawy proaktywnej i przedsiębiorczej studentów i absolwentów Uczelni poprzez propagowanie odpowiedzialności za swoje życie i dokonywane wybory edukacyjne oraz zawodowe a także eksponowanie idei samozatrudnienia i korzyści stąd wynikających;
   
 • wspieranie procesu realizacji i organizacji praktyk oraz staży studenckich poprzez współpracę z instytucjami i przedsiębiorstwami, oferującymi zatrudnienie naszym studentom i absolwentom;
   
 • wzmacnianie współpracy Uczelni z lokalnym środowiskiem, organizacjami  i pracodawcami w celu pozyskiwania miejsc pracy oraz stworzenia możliwości zatrudnienia i odbycia staży oraz praktyk naszym studentom i absolwentom. Zadaniu temu ma sprzyjać promowanie wizerunku i marki Uczelni oraz jej studentów i absolwentów a także uczestnictwo w różnych wydarzeniach i przedsięwzięciach środowiska lokalnego.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług naszego Biura Karier. 
 

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości