Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Misja Biura Karier

Misja Akademickiego Biura Karier Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej (ABK WP)

Misją ABK WP jest służenie informacją, radą i pomocą studentom oraz absolwentom wyższych uczelni w skutecznym przejściu z okresu nauki do etapu poszukiwania zatrudnienia, a następnie efektywnym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy.

1. Cel podstawowy działalności Akademickiego Biura Karier

Głównym celem ABK WP jest:
a) zawodowa promocja studentów i absolwentów Uczelni;
b) podejmowanie działalności  zorientowanej na pomoc studentom w wejściu na rynek pracy oraz w efektywnym poruszaniu się i funkcjonowaniu na nim;
c) ograniczenie bezrobocia wśród absolwentów Uczelni oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy nauką a praktyką.

2. Cele szczegółowe działań Akademickiego Biura Karier

1. Pomaganie studentom i absolwentom Uczelni w planowaniu kariery zawodowej.
2. Organizowanie szkoleń i kursów podnoszących wiedzę, kwalifikacje i umiejętności zawodowe oraz kompetencje społeczne niezbędne do zaistnienia na współczesnym rynku pracy.
3. Pomoc w podjęciu zatrudnienia studentom oraz absolwentom Uczelni poprzez prowadzenie różnorodnych form poszukiwania pracy a w szczególności poprzez nawiązywanie stałych kontaktów z potencjalnymi przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi.
4. Gromadzenie i przekazywanie informacji o kursach, stypendiach, studiach podyplomowych i studiach zagranicznych umożliwiających kształtowanie i ciągły rozwój kluczowych kompetencji niezbędnych w życiu zawodowym i społecznym na współczesnym rynku pracy.

3. Zakres działalności Akademickiego Biura Karier

Zakres działalności ABK WP opiera się na następujących działaniach:
a) orientacyjno – doradczych;
b) pomocowych;
c) szkoleniowych;
d) informacyjnych;
e) badawczo – naukowych;
f) promocyjnych.

4. Główne i szczegółowe zadania Akademickiego Biura Karier

4.1. Główne zadania ABK WP:
a) prowadzenie indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego, psychologicznego i personalnego;
b) prowadzenie indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego;
c) dostarczanie studentom i absolwentom Uczelni, informacji o rynku pracy
i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
d) zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych;
e) pośrednictwo pracy w kontakcie z pracodawcami;
f) prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów Uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy;
g) pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe;
h) pomoc studentom i absolwentom w aktywnym poszukiwaniu pracy;
i) monitorowanie losów (karier) zawodowych absolwentów Uczelni;
j) współudział w dostosowaniu programów kształcenia Uczelni do aktualnych potrzeb pracodawców i wymagań rynku pracy.

4.2. Szczegółowe zadania Akademickiego Biura Karier:

Misja, cele i główne zadania ABK WP realizuje poprzez następujące szczegółowe przedsięwzięcia:
a) doradztwo i konsultacje ułatwiające samopoznanie i identyfikowanie potrzeb edukacyjno – zawodowych oraz planowanie kariery studenta;
b) badanie predyspozycji psycho-osobowościowych i zawodowych;
c) pomoc w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej;
d) pomoc w wyborze i kreowaniu indywidualnej ścieżki kariery zawodowej;
e) pomoc w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych, m.in.: CV, listu motywacyjnego, formularzy aplikacyjnych;
f) pomoc w przygotowaniu się do autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej;
g) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; 
h) prowadzenie indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego; psychologicznego i personalnego;
i) organizacja warsztatów i wykładów dla studentów i absolwentów poświęconych różnym formom aktywności zawodowej;
j) wspieranie studentów i absolwentów w sprawnym poruszaniu się po współczesnym, konkurencyjnym rynku pracy;
k) współpraca i działania w obrębie Mazowieckiej Sieci Biur Karier oraz Stowarzyszenia Akademickich Biur Karier przy organizacji wspólnych przedsięwzięć;
l) współpraca z innymi biurami karier związana z wymianą ofert pracy, praktyk i staży;
m) nawiązywanie współpracy i utrzymywanie kontaktów zawodowych z pracodawcami;
n) współpracy z urzędami pracy, agencjami doradztwa personalnego oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rynku i dla rynku pracy;
o) prowadzenie Uczelnianego Banku Informacji o aktualnych ofertach pracy;
p) tworzenie i modyfikacja strony internetowej
Akademickiego Biura Karier.

 

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości