Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

Misja Biura Karier

Misja Akademickiego Biura Karier Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej (ABK WP)

Misją ABK WP jest służenie informacją, radą i pomocą studentom oraz absolwentom wyższych uczelni w skutecznym przejściu z okresu nauki do etapu poszukiwania zatrudnienia, a następnie efektywnym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy.

1. Cel podstawowy działalności Akademickiego Biura Karier

Głównym celem ABK WP jest:
a) zawodowa promocja studentów i absolwentów Uczelni;
b) podejmowanie działalności  zorientowanej na pomoc studentom w wejściu na rynek pracy oraz w efektywnym poruszaniu się i funkcjonowaniu na nim;
c) ograniczenie bezrobocia wśród absolwentów Uczelni oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy nauką a praktyką.

2. Cele szczegółowe działań Akademickiego Biura Karier

1. Pomaganie studentom i absolwentom Uczelni w planowaniu kariery zawodowej.
2. Organizowanie szkoleń i kursów podnoszących wiedzę, kwalifikacje i umiejętności zawodowe oraz kompetencje społeczne niezbędne do zaistnienia na współczesnym rynku pracy.
3. Pomoc w podjęciu zatrudnienia studentom oraz absolwentom Uczelni poprzez prowadzenie różnorodnych form poszukiwania pracy a w szczególności poprzez nawiązywanie stałych kontaktów z potencjalnymi przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi.
4. Gromadzenie i przekazywanie informacji o kursach, stypendiach, studiach podyplomowych i studiach zagranicznych umożliwiających kształtowanie i ciągły rozwój kluczowych kompetencji niezbędnych w życiu zawodowym i społecznym na współczesnym rynku pracy.

3. Zakres działalności Akademickiego Biura Karier

Zakres działalności ABK WP opiera się na następujących działaniach:
a) orientacyjno – doradczych;
b) pomocowych;
c) szkoleniowych;
d) informacyjnych;
e) badawczo – naukowych;
f) promocyjnych.

4. Główne i szczegółowe zadania Akademickiego Biura Karier

4.1. Główne zadania ABK WP:
a) prowadzenie indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego, psychologicznego i personalnego;
b) prowadzenie indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego;
c) dostarczanie studentom i absolwentom Uczelni, informacji o rynku pracy
i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
d) zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych;
e) pośrednictwo pracy w kontakcie z pracodawcami;
f) prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów Uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy;
g) pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe;
h) pomoc studentom i absolwentom w aktywnym poszukiwaniu pracy;
i) monitorowanie losów (karier) zawodowych absolwentów Uczelni;
j) współudział w dostosowaniu programów kształcenia Uczelni do aktualnych potrzeb pracodawców i wymagań rynku pracy.

4.2. Szczegółowe zadania Akademickiego Biura Karier:

Misja, cele i główne zadania ABK WP realizuje poprzez następujące szczegółowe przedsięwzięcia:
a) doradztwo i konsultacje ułatwiające samopoznanie i identyfikowanie potrzeb edukacyjno – zawodowych oraz planowanie kariery studenta;
b) badanie predyspozycji psycho-osobowościowych i zawodowych;
c) pomoc w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej;
d) pomoc w wyborze i kreowaniu indywidualnej ścieżki kariery zawodowej;
e) pomoc w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych, m.in.: CV, listu motywacyjnego, formularzy aplikacyjnych;
f) pomoc w przygotowaniu się do autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej;
g) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; 
h) prowadzenie indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego; psychologicznego i personalnego;
i) organizacja warsztatów i wykładów dla studentów i absolwentów poświęconych różnym formom aktywności zawodowej;
j) wspieranie studentów i absolwentów w sprawnym poruszaniu się po współczesnym, konkurencyjnym rynku pracy;
k) współpraca i działania w obrębie Mazowieckiej Sieci Biur Karier oraz Stowarzyszenia Akademickich Biur Karier przy organizacji wspólnych przedsięwzięć;
l) współpraca z innymi biurami karier związana z wymianą ofert pracy, praktyk i staży;
m) nawiązywanie współpracy i utrzymywanie kontaktów zawodowych z pracodawcami;
n) współpracy z urzędami pracy, agencjami doradztwa personalnego oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rynku i dla rynku pracy;
o) prowadzenie Uczelnianego Banku Informacji o aktualnych ofertach pracy;
p) tworzenie i modyfikacja strony internetowej
Akademickiego Biura Karier.

 

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Profesorom, wykładowcom, pracownikom administracyjnym, studentom oraz…
W związku przedłużającym się, ze względu na epidemię, zawieszeniem…