Rekrutacja: tel. +48 22 129 17 80, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Informacje dla studentów

Opis językowego egzaminu B2 we Wszechnicy Polskiej!


Informacja na temat językowego egzaminu uczelnianego B2!


 1. Przedmiot język obcy realizowany jest podczas sześciu semestrów, z których pierwszych pięć kończy się zaliczeniem na ocenę, natomiast semestr VI – egzaminem. Za każdy semestr student uzyskuje po 2 punkty ECTS (łącznie 12 punktów za cały przedmiot) na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Finanse i rachunkowość, Zdrowie publiczne oraz po 3 punkty ECTS (łącznie 18 punktów za cały przedmiot) na kierunku Pedagogika. 1 punkt ECTS odpowiada 25 godzinom pracy studenta, wliczając w to czas spędzony na zajęciach, co daje 300 godzin przy 12 punktach i 450 godzin przy 18 punktach. Oznacza to duży nakład pracy indywidualnej, samodzielnej nauki ze strony studenta.
 2. Przedmiot praktyczna nauka drugiego języka obcego realizowany jest podczas czterech semestrów, z których II i IV kończą się zaliczeniem na ocenę, natomiast semestry III i V – egzaminem. Za semestr II, III i IV student uzyskuje po 2 punkty ECTS, natomiast za semestr V - 3 punkty ECTS (łącznie 9 punktow za cały przedmiot).
 3. Na całkowitą ocenę semestru składają się:
  • aktywny udział w zajęciach i przygotowanie do nich. Dopuszcza się dwie nieobecności na ćwiczeniach
  • ocena prac e-learning (dla studiów niestacjonarnych)
  • praca własna, prace domowe, testy cząstkowe
  • obowiązkowy test semestralny
 4. Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się następującą skalę: 5,0 91% - 100% maksymalnej liczby punktów do uzyskania 4,5 81% - 90% 4,0 71% - 80% 3,5 61% - 70% 3,0 51% - 60%
 5. Począwszy od roku akademickiego 2012/2013 Krajowe Ramy Kwalifikacji (patrz zakładka) nakładają na studentów studiów I stopnia (licencjackich) obowiązek osiągnięcia umiejętności językowych, w przypadku wyżej wymienionych dwóch przedmiotów, na poziomie B2 , według standardów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment).

  System ten (ESOKJ/CEFR) ustala jednakowe kryteria oceny znajomości języków obcych w krajach europejskich. Poziom B2, przewidziany dla studiów I stopnia, uwzględnia obok języka ogólnego, również język specjalistyczny, związany z konkretnym kierunkiem i późniejszą działalnością zawodową. Umiejętności studentów weryfikuje ogólnouczelniany egzamin na poziomie B2.
 6. Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 i w latach wcześniejszych zaliczają lektorat języka obcego oraz praktyczną naukę drugiego języka obcego na dotychczasowych zasadach.
 7. Sześć poziomów umiejętności językowych ESOKJ(CEFR) Rady Europy to:
  • Poziomy podstawowe A1 oraz A2
  • Poziomy samodzielności B1 oraz B2
  • Poziomy biegłości C1 oraz C2

Poziom docelowy studiów I stopnia – poziom samodzielności B2, zwany jest inaczej średniozaawansowanym wyższym. Osiągnięcie umiejętności językowych na tym poziomie oznacza, że student:

 • rozumie ogólny sens dłuższych wypowiedzi ustnych (wykład, prezentacja) i pisemnych (artykuły prasowe, teksty popularnonaukowe) na tematy ogólne i związane z jego specjalizacją oraz sens wiadomości i programów telewizyjnych. Rozumie on także filmy fabularne, w których aktorzy używają języka standardowego
 • potrafi wziąć czynny udział w dyskusji lub rozmowie na tematy ogólne i specjalistyczne, przedstawiając własny punkt widzenia, argumentując za i przeciw oraz odnosząc się do poglądów innych osób
 • potrafi, bez większych problemów, porozumiewać się z rodzimymi użytkownikami danego języka
 • potrafi napisać przejrzysty tekst dotyczący znanych mu tematów, na przykład krótki artykuł, opis, sprawozdanie/raport, list motywacyjny czy list – reklamację, posługując się stylem oficjalnym i półoficjalnym
O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…