Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

Deklaracja polityki

22 grudnia 2013 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Erasmus+: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Program ten ruszył od roku akademickiego 2014/2015 i trwać będzie do 2020 roku.

Z nowego programu mogą korzystać nie tylko studenci, ale także inni uczestnicy systemu edukacji: uczniowie (w tym uczący się dorośli) i nauczyciele kształcenia ogólnego i zawodowego/trenerzy, pracownicy młodzieżowi (ang. youth workers) i wolontariusze, a także instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe, młodzieżowe i sportowe.

Erasmus.png

Strategią działalności WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie jest realizacja idei promowanych przez program Erasmus+ w sferze wzmacniania współpracy między krajami Unii Europejskiej, jak również z krajami partnerskimi. Intencją Uczelni jest wspieranie wymiany edukacyjnych relacji międzykulturowych, poprzez umożliwienie studentom i pracownikom zdobycie cennego doświadczenia naukowego i zawodowego w środowisku międzynarodowym.

Współpraca w ramach programu Erasmus+ jest ściśle powiązana z misją Uczelni zawartą w strategii jej rozwoju, jaką jest kształcenie na wysokim poziomie studentów na potrzeby krajowego, europejskiego i regionalnego rynku pracy, a także przygotowanie światłych obywateli demokratycznych państw aktywnie dbających o swój rozwój. W ramach współpracy zagranicznej Wszechnica Polska poszukuje takich regionów i uczelni, a także takich osób, które dają nadzieję na poprawę jakości kształcenia, realizację wyzwań związanych z procesem bolońskim i mogą mieć wpływ na pomyślne wdrożenie rozwiązań stanowiących istotę Krajowych Ram Kwalifikacji.

W polityce rekrutacyjnej Uczelnia stosuje zasadę „niedyskryminacji i równych szans dla wszystkich”, a także wspierania tych studentów i pracowników zainteresowanych programem Erasmus+, którzy pochodzą z grup niedostatecznie reprezentowanych, niepełnosprawnych czy pozostających w trudnej sytuacji materialnej.

Obok dotychczasowej współpracy z uczelniami europejskimi Wszechnica Polska zintensyfikuje działania w kierunku szukania nowych partnerów w zakresie wymiany i współpracy międzynarodowej, zwłaszcza z nowymi członkami Unii Europejskiej, takimi jak: Rumunia, Bułgaria, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia czy Chorwacja, jak również innymi krajami, takimi jak Rosja i Ukraina, co zaowocuje zwiększeniem udziału studentów w wyjazdach na praktykę w ramach programu Erasmus+ oraz wzmocni działania zmierzające do zacieśnienia kontaktów z przedsiębiorstwami zagranicznymi, w których studenci będą odbywać praktyki, a także działania mające na celu promowanie wśród kadry dydaktycznej możliwości udziału w projektach międzynarodowych i sieciach tematycznych, uruchomienie nowych programów studiów w języku angielskim opartych na współpracy z uczelniami zagranicznymi, zastosowanie e-learningu oraz przygotowanie programów i ich wdrożenie, aby uzyskać uprawnienia do wydania ujednoliconych dyplomów.

Uczestnictwo wszystkich Instytutów Uczelni, w programie Erasmus+, stanowi jeden z głównych celów strategicznych jej rozwoju. Zabiegamy o taki wymiar współpracy, aby nasi pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy administracyjni oraz studenci mogli przenosić doświadczenia zdobyte w trakcie wymiany Erasmus+ na grunt Wszechnicy Polskiej. Wybieramy partnerów współpracy międzynarodowej dla wzbogacenia nowych doświadczeń edukacyjnych zarówno z Zachodniej, jak i Wschodniej Europy. Analizujemy programy uczelni partnerskiej, na ile są one zbieżne z naszą ofertą edukacyjną i na ile ją uzupełnią.

Współpraca międzynarodowa Wszechnicy Polskiej obejmuje organizację i prowadzenie wspólnych przedsięwzięć badawczych, konferencji i seminariów naukowych, przygotowywanie wspólnych publikacji naukowych, wymianę informacji naukowych, wspólne przygotowywanie programów dydaktycznych, wymianę pracowników dydaktyczno-naukowych, studentów, przygotowanie i wspólne korzystanie z metod nauczania na odległość.

Aktualnie Uczelnia współpracuje z Moskiewską Akademią Ekonomii i Prawa, Moskiewskim Uniwersytetem im. S. J. Witte, Akademią Kokshe w Kazachstanie, Akademią Bezpieczeństwa Pożarowego w Czerkasach na Ukrainie, Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji, i Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie.

W ramach programu Erasmus+ rozwijamy współpracę z:

 • Universitat de Barcelona,
 • Universitat Autónoma de Barcelona,
 • Institut Limayrac w Tuluzie,
 • Universidad Camilo José Cela w Madrycie,
 • Uniwersytetem Łotewskim w Rydze,
 • Uniwersytetem Mykolo Romerio w Wilnie,
 • Instituto Politécnico de Portalegre,
 • Instituto Politécnico de Santarém,
 • Uniwersytetem Doğuş w Stambule,
 • Uniwersytetem Afyon w Turcji,
 • Uniwersytetem Alba Iulia “1 Decembrie 1918” w Rumunii,
 • SVEUČILIŠTE U ZADRU (UNIVERSITY OF ZADAR) w Chorwacji,
 • UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE w Rzymie,
 • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA w Viterbo,
 • UNIVERSITA' DEGLI STUDIDI TRENTO w Trydencie,
 • UNIVERSITA CA' FOSCARI VENEZIA w Wenecji,
 • HU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES w Utrecht,
 • UNIVERSITY OF THE BASQUE COUNTRY w San Sebastian,
 • UNIVERSIDAD DE LA HABANA w Havanie,
 • Universidad Nacional Arturo Jauretche w Argentynie,
 • Dzemal Bijedic University of Mostar w Bośni i Hercegowinie,
 • Universidad de La Frontera w Chile,
 • Laurea University of Applied Sciences w Finlandii,
 • Universidad de Cantabria - Ciese Comilas w Hiszpanii,
 • Aichi Shukutoku University w Japonii,
 • Jordan University of Science and Technology w Jordanii,
 • Universidad Nacional de Colombia w Kolumbii,
 • Lithuania Business University of Applied Sciences na Litwie,
 • Moscow Witte University w Rosji,
 • Uniwersytetem w Niszu w Serbii.

W przeszłości Wszechnica Polska inicjowała wiele form współpracy, ale też aktywnie reagowała na propozycje przychodzące z zewnątrz pozostawiając listę otwartą na dalsze możliwości kooperacji.


Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na oficjalnej stronie Programu Erasmus+. Natomiast centrum informacji i źródłem dokumentacji multimedialnej o programie Erasmus+, zawierającej publikacje, prezentacje i filmy jest Mediateka.

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Dni Otwarte on-line. Chcesz dowiedzieć się więcej o interesującym Cię…