Rekrutacja: tel.  +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

PO WER

PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Od 2014 roku program PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - umożliwia przyznanie dodatkowego wsparcia finansowego mobilności zagranicznej studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Studenci, którzy aplikują na wyjazd w ramach programu PO WER podlegają ogólnym zasadom rekrutacji zgodnych z zasadami w ramach programu Erasmus+.

Cel główny projektu to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni.

O dodatkowe środki w ramach programu mogą ubiegać się:

- Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności - na wyjazdy w ramach studiów oraz praktyk;

- Studenci z przyznanym stypendium socjalnym - na wyjazdy na studia.

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać do Koordynatora Programu Erasmus+
p. dr Katarzyny Gajewskiej drogą mailową lub przesłać skan na adres: 
kgajewska@wszechnicapolska.edu.pl, ewentualnie złożyć w pokoju nr 803 A lub 823 w Dziale Obsługi Studenta. 

Wsparcie ze środków programu PO WER obejmuje wyjazdy do wszystkich krajów uczestniczących a Stypendium jest wypłacane w walucie polskiej (PLN) na konto wskazane przez stypendystę - KONKURS 2020 r.

Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego na studia i praktykę 

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w PLN (kwota ryczałtowa)

Grupa 1 - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 3 069 PLN
Grupa 2 - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 2 984 PLN
Grupa 3 - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 2 771 PLN

Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia i praktykę

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w PLN

Studia (kwota ryczałtowa)

Miesięczna stawka stypendium w PLN

Praktyka (kwota ryczałtowa)

Grupa 1 - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 2 217 PLN 2 643 PLN
Grupa 2 - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 2 131 PLN 2 558 PLN
Grupa 3 - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja, 1 918 PLN 2 345 PLN
Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej

Uzależnione od potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikające z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania. Koszty rzeczywiste rozliczane są na podstawie dowodów finansowych.

Zagraniczny wyjazd stypendialny służy nabyciu nowych umiejętności i doskonaleniu już posiadanych oraz kompetencji właściwych dla wykonywanej w przyszłości pracy zawodowej, czego efektem jest zwiększenie konkurencyjności studentów, jako przyszłych pracowników na rynku pracy.

Efektem dodatkowym, realizacji projektu, będzie pogłębienie i rozszerzenie współpracy polskich uczelni z partnerami zagranicznymi, co nie pozostanie bez wpływu na doskonalenie jakości kształcenia i sposobu funkcjonowania uczelni, lepszą organizację mobilności ponadnarodowych w szkołach wyższych, a w dalszej perspektywie – poprawa zatrudniania absolwentów polskich uczelni.

Lista Uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+.


Dokumenty do pobrania:

Miesięczna stawka stypendium w PLN

Studia(kwota ryczałtowa)

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…