Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

PO WER

PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Od 2014 roku program PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - umożliwia przyznanie dodatkowego wsparcia finansowego mobilności zagranicznej studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Studenci, którzy aplikują na wyjazd w ramach programu PO WER podlegają ogólnym zasadom rekrutacji zgodnych z zasadami w ramach programu Erasmus+.

Cel główny projektu to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni.

O dodatkowe środki w ramach programu mogą ubiegać się:

- Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności - na wyjazdy w ramach studiów oraz praktyk;

- Studenci z przyznanym stypendium socjalnym - na wyjazdy na studia.

Wsparcie ze środków programu PO WER obejmuje wyjazdy do wszystkich krajów uczestniczących a Stypendium jest wypłacane w walucie polskiej (PLN) na konto wskazane przez stypendystę.

Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego na studia i praktykę

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w PLN (kwota ryczałtowa)

Grupa 1 - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 3015 PLN
Grupa 2 - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 2799 PLN
Grupa 3 - Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 2369 PLN

Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia i praktykę

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w PLN

Studia (kwota ryczałtowa)

Miesięczna stawka stypendium w PLN

Praktyka (kwota ryczałtowa)

Grupa 1 - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 2153 PLN 2584 PLN
Grupa 2 - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 1938 PLN 2369 PLN
Grupa 3 - Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 1507 PLN 1938 PLN
Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej

Uzależnione od potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikające z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania. Koszty rzeczywiste rozliczane są na podstawie dowodów finansowych.

Zagraniczny wyjazd stypendialny służy nabyciu nowych umiejętności i doskonaleniu już posiadanych oraz kompetencji właściwych dla wykonywanej w przyszłości pracy zawodowej, czego efektem jest zwiększenie konkurencyjności studentów, jako przyszłych pracowników na rynku pracy.

Efektem dodatkowym, realizacji projektu, będzie pogłębienie i rozszerzenie współpracy polskich uczelni z partnerami zagranicznymi, co nie pozostanie bez wpływu na doskonalenie jakości kształcenia i sposobu funkcjonowania uczelni, lepszą organizację mobilności ponadnarodowych w szkołach wyższych, a w dalszej perspektywie – poprawa zatrudniania absolwentów polskich uczelni.

  • Do 31 października trwa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w celu odbycia części studiów za granicą w semestrze letnim, a do 15 marca na wyjazdy w semestrze zimowym. Wymagane dokumenty należy złożyć w Dziale Obsługi Studentów, pokój 803A lub w pokoju 823.
  • Lista Uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+.

Dokumenty do pobrania:

Miesięczna stawka stypendium w PLN

Studia(kwota ryczałtowa)

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Zapraszamy do udziału w międzyśrodowiskowej konferencji naukowej w…
Drogie Absolwentki, Drodzy Absolwenci Zbliża się dwudziesta rocznica…