Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

O programie

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) powstał na mocy Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 między Islandią, Księstwem Liechtenstein i Królestwem Norwegii a Polską, jak również na mocy Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 między Królestwem Norwegii a Polską.

Trzy kraje EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) będące zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. Norwegia, Islandia i Liechtenstein, zaoferowały bezzwrotną pomoc finansową dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy, zwanych również funduszami norweskimi.


Rolę Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w Polsce pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, na mocy podpisanego 10 czerwca 2011 r. przez minister rozwoju regionalnego Elżbietę Bieńkowską oraz ambasadora Norwegii J. E. Enoka Nygaarda Memorandum of Understanding w sprawie nowej perspektywy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Operator Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego we wdrażaniu Programu wspomagana będzie przez trzy Instytucje Partnerskie:

W latach 2015/2016 wymiana akademicka (studenci oraz pracownicy) w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego będzie realizowana z uczelnią UNIVERSITY OF AGDER w Norwegii.

Cel FSS

Głównym celem Funduszu jest przyczynianie się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do wzmacniania stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem w obszarze edukacji.

Celem Funduszu jest wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy poprzez:

 • zwiększenie mobilności studentów oraz pracowników uczelni wyższych między Polską a Państwami Darczyńcami,
 • rozszerzenie oraz pogłębienie współpracy instytucjonalnej i partnerstwa między instytucjami działającymi w sferze edukacji (na poziomie szkolnictwa: podstawowego, wyższego, zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych) w Polsce oraz na obszarze Państw Darczyńców.

Budżet

Budżet programu wynosi 11,1 mln €, z czego 5 mln € pochodzi z Mechanizmu Finansowego EOG, 5 mln € z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a pozostałe 10% pochodzi z budżetu państwa polskiego.

Działania

W ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie w ramach czterech działań:

 • Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni,
 • Wizyty Przygotowawcze,
 • Współpraca Instytucjonalna,
 • Rozwój Polskich Uczelni.

Wśród inicjatyw, które będą mogły uzyskać finansowe wsparcie Funduszu w latach 2012-2016 są m.in.:

 • studia i praktyki studenckie,
 • wizyty przygotowawcze przedstawicieli instytucji edukacyjnych w celu nawiązania bądź rozwinięcia współpracy i/lub przygotowania wspólnego projektu w ramach pozostałych działań Funduszu,
 • działania na rzecz poprawy jakości programów studiów w językach obcych oferowanych przez polskie uczelnie,
 • działania zmierzające do poprawy jakości nauczania oraz zasobów dydaktycznych polskiego szkolnictwa i oświaty,
 • działania służące rozwojowi oferty dydaktycznej,
 • działania mające na celu zwiększenie udziału polskich instytucji edukacyjnych w programach międzynarodowych, programach wymiany uczniów i studentów oraz możliwości organizowania imprez i wydarzeń międzynarodowych.

Publikacje i filmy:

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy 2009-2014 - ulotka informacyjna

"Podzielmy się wiedzą, wymieńmy doświadczenia" - raport ze spotkania beneficjentów Działania IV – Współpraca Instytucjonalna oraz Działania V – Rozwój Polskich Uczelni.

"Guideline for strengthened bilateral relations"- EEA and Norway Grants 2009–2014

Poniżej filmy dokumentujące efekty czterech lat pracy beneficjentów i zespołu FSS.

"FSS - Daj się zainspirować do działania!
(wersja krótka)
"

"FSS - Daj się zainspirować do działania!
(pełna wersja)
"


Więcej informacji o Funduszu oraz jego możliwościach znaleźć można na stronie internetowej www.fss.org.pl

Informacje na temat zasad korzystania z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego można uzyskać telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie Operatora po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Zarządzenie Rektora nr 7/2020 z dnia 25 marca 2020r.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Poz. 528 z dnia…