Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Studia I stopnia

Jak zostać studentem?

Rekrutację na studia I stopnia Dział Rekrutacji prowadzi praktycznie przez cały rok. Można rozpocząć studia w marcu, tj. w semestrze letnim, albo w październiku, w semestrze zimowym. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli już wiesz na jakim kierunku chcesz studiować – złóż wymagane dokumenty:

 • 2 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 35 x 45 mm, w tym 1 zdjęcie w postaci cyfrowej w formacie JPEG
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu)
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły (oryginał do wglądu)
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej
 • poprawnie wypełnione podanie o przyjęcie na studia
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

semestrze zimowy 2021/2022 zapraszamy do rejestracji w systemie Rekrutacji online, a następnie prosimy o przesłanie kompletu wymaganych dokumentów na adres mailowy: rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

CUDZOZIEMCY – dokumenty wymagane przy zapisie na studia:

 • Świadectwo dojrzałości wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego wraz z Apostille lub legalizacją
 • Zaświadczenie wydane przez szkołę średnią/liceum, potwierdzające, że dane świadectwo dojrzałości upoważnia do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania wraz z tłumaczeniem na język polski
 • Dokument, potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie min. B1 (nie dotyczy kierunku filologia)
 • Zdjęcie legitymacyjne, w wersji elektronicznej 45x35mm, max. 5 MB, format JPEG
 • Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej

Dokumenty wymagane po przybyciu do Polski:

 • Oryginał świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem na język polski oraz Apostille lub legalizacją (do wglądu)
 • Potwierdzenie uznania wykształcenia, wydane przez Kuratorium Oświaty w Warszawie (jeśli wymagane)
 • Zaświadczenie wydane przez szkołę średnią/liceum potwierdzające, że dane świadectwo dojrzałości upoważnia do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania wraz z tłumaczeniem na język polski
 • Podanie rekrutacyjne
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO)
 • Zaświadczenie od lekarza, o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie studiów
 • Zdjęcie legitymacyjne 35x45mm
 • Ubezpieczenie zdrowotne, ważne na terenie Polski (do wglądu)
 • Paszport (do wglądu)
 • Dokument uprawniający do stałego, bądź czasowego pobytu na terenie Polski (do wglądu)

​​​​Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski.

semestrze zimowy 2021/2022 zapraszamy do rejestracji w systemie Rekrutacji online, a następnie prosimy o przesłanie kompletu wymaganych dokumentów na adres mailowy: rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Іноземні громадяни – документи, необхідні при поданні на навчання І ступеня

ИНОСТРАНЦЫ – документы необходимые для поступления на обучение на уровне I степени /бакалавриат/

Kiedy kandydat zostaje studentem?

Najkrócej mówiąc, każdy kto po złożeniu wymaganych dokumentów zostanie przyjęty na wybrany kierunek lub specjalność, otrzymuje swój numer albumu. Następnie zawiera z Uczelnią umowę o warunkach odpłatności za studia, podpisuje rotę ślubowania studenckiego, po czym otrzymuje z rąk przedstawiciela władz Uczelni indeks i legitymację studencką.

Zwykle immatrykulacja, czyli uroczyste przyjęcie w poczet studentów, ma miejsce w dniu inauguracji roku akademickiego. Po uroczystości oficjalnej osoby rozpoczynające naukę we Wszechnicy udają się do sal wykładowych na spotkania z Dyrektorami Instytutów i opiekunami poszczególnych grup. Wtedy otrzymują dokumenty immatrykulacyjne; jest także czas na przekazanie wszelkich informacji związanych z tokiem studiów.

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości