Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Studia II stopnia

Jak zostać studentem?

Rekrutację na studia II stopnia Dział Rekrutacji prowadzi – praktycznie przez cały rok. Można rozpocząć studia w marcu, tj. w semestrze letnim, albo w październiku, w semestrze zimowym. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli już wiesz na jakim kierunku chcesz studiować – złóż wymagane dokumenty:

 • 2 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 35 x 45 mm oraz zdjęcie w postaci cyfrowej w formacie JPEG
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z kserokopią suplementu (oryginał lub odpis każdego dokumentu - do wglądu)
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej
 • poprawnie wypełnione podanie o przyjęcie na studia
 • kandydaci na filologię dołączają także certyfikaty i dyplomy potwierdzające znajomość języka na poziomie C1

W rekrutacji na semestr letni 2020/2021 zapraszamy do rejestracji w systemie Rektutacji online, a następnie prosimy o przesłanie kompletu wymaganych dokumentów na adres mailowy: rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

CUDZOZIEMCY – dokumenty wymagane przy zapisie na studia:

 • zalegalizowany lub opatrzony apostille (jeśli jest wymagany) oryginał zagranicznego świadectwa dojrzałości lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznany na podstawie umowy międzynarodowej za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej
 • tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski przez tłumacza przysięgłego
 • tłumaczenie dyplomu ukończenia studiów i karty przebiegu studiów na język polski przez tłumacza przysięgłego
 • kserokopię paszportu
 • ważną wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów w roku rekrutacji, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski
 • kopię ważnego ubezpieczenia od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków
 • certyfikat znajomości języka polskiego lub świadectwa ukończenia rocznego kursu przygotowującego do podjęcia nauki w języku polskim
 • 2 zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm
 • formularz zgłoszeniowy
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej
 • absolwenci posiadający dyplom studiów prowadzonych w języku polskim nie muszą przedstawiać zaświadczenie o znajomości języka polskiego.

Wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim, w przypadku dokumentów w języku obcym wymagane jest tłumaczenie przysięgłe na język polski.

W rekrutacji na semestr letni 2020/2021 zapraszamy do rejestracji w systemie Rektutacji online, a następnie prosimy o przesłanie kompletu wymaganych dokumentów na adres mailowy: rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Іноземні громадяни – документи, необхідні при поданні на навчання IІ ступеня

ИНОСТРАНЦЫ – документы необходимые для поступления на обучение на уровне II степени /магистратура/

Kiedy kandydat zostaje studentem?

Najkrócej mówiąc, każdy kto po złożeniu wymaganych dokumentów zostanie przyjęty na wybrany kierunek lub specjalność, otrzymuje swój numer albumu. Następnie zawiera z Uczelnią umowę o warunkach odpłatności za studia, podpisuje rotę ślubowania studenckiego, po czym otrzymuje z rąk przedstawiciela władz Uczelni indeks i legitymację studencką.

Zwykle immatrykulacja, czyli uroczyste przyjęcie w poczet studentów, ma miejsce w dniu inauguracji roku akademickiego. Po uroczystości oficjalnej osoby rozpoczynające naukę we Wszechnicy udają się do sal wykładowych na spotkania z Dyrektorami Instytutów i opiekunami poszczególnych grup. Wtedy otrzymują dokumenty immatrykulacyjne; jest także czas na przekazanie wszelkich informacji związanych z tokiem studiów.

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
BEZPŁATNE KURSY z matematyki przygotowujące do egzaminu maturalnego…
BEZPŁATNY WAKACYJNY KURS JĘZYKA POLSKIEGO!!! Wszechnica Polska Szkoła…