Rekrutacja: tel. +48 22 129 17 80, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Aktualności Biura Karier

Drodzy Studenci, w dniu .....................godz. 9.00-11.00 zapraszamy na warsztaty "Dlaczego warto być aktywnym na rynku pracy?" organizowane przez Akademickie Biuro Karier Wszechnicy Polskiej oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, które odbędą się  w budynku uczelni przy ul. Karmelickiej 10 (sala 4).

Program spotkania:

  1. Informacja na temat realizowanych warsztatów.
  2. Ja a rynek pracy.
  3. Usługi aktywizacyjne w publicznych służbach zatrudnienia.
  4. Usługi poradnictwa zawodowego w CIiPKZ WUP Warszawa
  5. Usługi aktywizacyjne realizowane w Powiatowych Urzędach Pracy
  6. Międzynarodowe pośrednictwo pracy EURES.

Uprzejmie  informujemy, że  07 lutego 2019 roku   Akademickie Biuro Karier (ABK) Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie, zostało ponownie wpisane do Mazowieckiej Sieci Biur Karier (MSBK) - nr 21180 na rok akademicki 2018/2019.

Przypominamy jednocześnie, że przystąpienie naszego Biura Karier, które do Mazowieckiej Sieci Biur Karier, daje Uczelni m.in. następujące korzyści w zakresie:
1.Otrzymywania bieżących informacji dotyczących inicjatyw realizowanych przez WUP
w Warszawie oraz Biura zrzeszone w Sieci.

2. Otrzymywania aktualnych informacji dotyczących sytuacji na regionalnym rynku pracy.
3. Zamieszczania informacji o działalności naszego  Biura Karier i jego działalności na stronie internetowej WUP w Warszawie.
4. Zamieszczania artykułów o działaniach biura karier w biuletynie „Mazowiecki rynek pracy”, wydawanym przez WUP Warszawa 6 razy w roku. Biuletyn publikowany jest
w formie drukowanej oraz elektronicznej (dostępny na stronie internetowej Urzędu).

5. Uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych dla pracowników ABK, organizowanych przez WUP w Warszawie.
6.Otrzymywania informacji o targach pracy oraz współorganizację targów pracy i giełd pracy.
7. Otrzymywania materiałów promocyjno-informacyjnych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, w tym broszur i ulotek z zakresu informacji zawodowej.
8. Otrzymywania informacji na temat przewidywanych zmian na regionalnym rynku pracy
w oparciu o badania własne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

9. Współpracy w obszarze zagranicznego pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz badań i monitoringu regionalnego rynku pracy.
10. Udostępnianie ofert pracy za granicą, w ramach działalności europejskich służb zatrudnienia EURES i poradnictwa zawodowego.
11.Organizacji spotkań informacyjnych na temat działalności sieci EURES i możliwości podejmowania pracy w krajach UE.

12. Współorganizacji wydarzeń promujących przedsiębiorczość.
13.Wsparcia studentów, doktorantów i absolwentów w podejmowaniu decyzji zawodowych.

         Powyższe informacje o: sytuacji na regionalnym rynku pracy, ofertach pracy za granicą, spotkaniach informacyjnych organizowanych przez WUP w Warszawie oraz wspólnie organizowanych przedsięwzięciach będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej Akademickiego Biura Karier. Natomiast otrzymywane materiały promocyjno-informacyjne z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP, w tym broszury i ulotki z zakresu informacji zawodowej będzie można otrzymać  bezpośrednio w naszym Biurze, a część z nich zamieszczana będzie na stronie internetowej.

Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z niniejszej oferty.

Kolejny artykuł:

Czy wiesz, jak kształtuje się poziom i stopa bezrobocia bezrobocia w województwie mazowieckim na koniec czerwca 2018 roku?

         Na koniec czerwca na Mazowszu zarejestrowanych było 140080 osób bezrobotnych, w tym 73174 kobiet, tj. 52,2% ogółu bezrobotnych. Spadek bezrobocia w odniesieniu do poprzedniego miesiąca odnotowano w 40powiatach. Największy liczbowy spadek odnotowano w miastach: Warszawa o 614osób(o 2,6%) i Radom o 279osób (o 2,4%) oraz w powiatach: wyszkowskim o 252 osoby (o 16,4%), radomskim o 233 osoby (o 2,4%), ostrowskim o 193 osoby (o 6,7%) oraz wołomińskim o 182osoby (o  3,0%).

         W czerwcu 2018r. w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 5,1%  (przy średniej dla kraju 5,9%). W odniesieniu do maja 2018 r. stopa bezrobocia  w  województwie mazowieckim spadła o 0,1 punktu procentowego (w kraju również spadła o 0,2 punktu procentowego).  Najniższą stopą bezrobocia w kraju wyróżniały się województwa: wielkopolskie – 3,3%,  śląskie  – 4,5%,  małopolskie – 4,8%, pomorskie – 4,9%, mazowieckie – 5,1%
i dolnośląskie – 5,2%, natomiast najwyższą województwa: warmińsko – mazurskie –10,0%, kujawsko-pomorskie – 8,9%  oraz podkarpackie – 8,7%.

         Na Mazowszu występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. W czerwcu 2018r. najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim – 23,4%,  przysuskim – 18,6% oraz radomskim – 17,8%.  Najniższą stopą bezrobocia wyróżniało się miasto Warszawa  – 1,8% oraz powiaty: warszawski zachodni  – 2,0%, grójecki – 2,3%, grodziski – 3,2%, pruszkowski –3,8%, piaseczyński  – 4,1%, wyszkowski – 4,2% oraz otwocki – 4,4%.

 W porównaniu do poprzedniego miesiąca, czerwcu 2018r. w 34 powiatach województwa mazowieckiego odnotowano spadek stopy bezrobocia a w 8 powiatach pozostała ona na tym samym poziomie. Największy spadek wystąpił w powiatach: wyszkowskim – o 0,8 punktu  procentowego oraz gostynińskim i pułtuskim – o 0,7 punktu procentowego.

*/. Na podstawie danych statystyki publicznej MRPiPS-01  oraz Wojewódzkiego urzędu Pracy w Warszawie.

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…