Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Warsztaty

Uwaga!!!
Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,
Akademickie Biuro Karier serdecznie zaprasza wszystkie osoby planujące karierę zawodową
i zainteresowane własnym rozwojem osobistym oraz chcące rozwinąć umiejętności osobiste przydatne podczas poszukiwania pracy, w samej pracy i poza nią, a także rozważające otwarcie działalności gospodarczej do uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach warsztatowych i spotkaniach informacyjnych organizowanych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przy ul. Ciołka 10a IV piętro, p. 409, w okresie październik - grudzień 2018.

Plany zajęć warsztatowych oraz inne szczegóły znajdują się w poniższym pliku PDF:

Otwórz: Plik PDF z planem bezpłatych zajęć warsztatowych

Dodatkowe informacje można znaleźć na na stronie internetowej: 
http://wupwarszawa.praca.gov.pl/-/7350940-zajeciawarsztatowe-i-spotkania-informacyjne-w-centrach-na-mazowszu.

Szanowne Panie Studentki, Szanowni Panowie Studenci,

Akademickie Biuro Karier organizuje wraz z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (CIiPKZ) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie warsztaty aktywizujące pt.: „Chcę mieć dobrą pracę”.

Warsztaty przeznaczone są dla studentów naszej Uczelni, którzy: nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy, przygotowują się do podjęcia zatrudnienia i chcą zaplanować ścieżkę swojej kariery zawodowej. Uczestnictwo w zajęciach zwiększa szansę na znalezienie pracy, ale również podnosi wiarę w siebie i w swoje możliwości. Poszerza ponadto wiedzę o rynku pracy i uczy nowych umiejętności poruszania się po nim, uświadamia także, że warto być osobą aktywną i przedsiębiorczą oraz „brać swoje sprawy w swoje ręce”. 

Warsztaty obejmować będą osiem sesji szkoleniowych, które będą realizowane w trakcie roku akademickiego 2018/2019 tj. od października do maja. W każdym miesiącu planowana jest jedna sesja szkoleniowa.  Każda sesja szkoleniowa realizowana będzie w trakcie jednego dnia zajęć szkoleniowych i odbywać się będzie w godzinach od 9.00 do13.30. Obejmować ona będzie pięć jednostek lekcyjnych, po 45 minut każda.

Zajęcia obejmują szczegółowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne, przydatne osobom poszukującym pracy i planującym karierę zawodową i służyć będą uzupełnieniu wiedzy oraz kształtowaniu umiejętności potrzebnych do aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Zajęcia będą prowadzone w małych grupach szkoleniowych (8-16 osób), przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy (min. takich jak: burza mózgów, obserwacja, dyskusja panelowa, metoda problemowa, studium przypadku, metoda symulacyjna, metoda inscenizacji, mapa mózgu, metoda projektu, metaplan).

Uczestnicy zajęć będą pracować zespołowo oraz indywidualnie. W trakcie zajęć będą prezentowane mini wykłady połączone z multiprezentacjami, wykorzystywane fragmenty filmów szkoleniowo - instruktażowych, testy psychologiczne i inne pomoce oraz materiały szkoleniowe.
Miejsce szkolenia: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa przy ul. Karmelickiej lub PKiN, Plac Defilad 1, sala 827.

Więcej informacji na temat warsztatów podawanych będzie na bieżąco i zamieszczanych na stronie internetowej Akademickiego Biura Karier, bądź bezpośrednio w biurze.  Do udziału w warsztatach zapisać się będzie można telefonicznie, elektronicznie lub osobiście.

Tematyka poszczególnych sesji szkoleniowych realizowanych w ramach warszatów aktywizujących.

Lp. Tytuł warsztatów
i zagadnienia
Termin Adresaci oraz opis przedsięwzięcia

1.

„Dlaczego warto być aktywnym na rynku pracy?”

Zagadnienia:

 1. Informacja na temat realizowanych warsztatów.
 2. Ja a rynek pracy.
 3. Usługi aktywizacyjne w publicznych służbach zatrudnienia.
  • Usługi poradnictwa zawodowego w CIiPKZ WUP Warszawa.
  • Usługi aktywizacyjne realizowane w Powiatowych Urzędach Pracy.
  • Międzynarodowe pośrednictwo pracy EURES.

17.10.2018

Opis przedsięwzięcia:
Zajęcia wprowadzające do warsztatów. Przeznaczona są dla studentów, którzy przygotowują się do podjęcia zatrudnienia i chcą zaplanować ścieżkę swojej kariery zawodowej. Uczestnictwo w warsztatach  poszerza wiedzę o rynku pracy
i  publicznych służbach zatrudnienia. Uczy nowych umiejętności poruszania się po nim, uświadamia także, że warto być osobą aktywną i przedsiębiorczą oraz „brać swoje sprawy w swoje ręce”.

Zajęcia prowadzą doradcy zawodowi:
Dorota Kosmowska i Katarzyna Lipczewska
- pracownicy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (CIiPKZ) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie,
- doradca zawodowy -  Akademickie Biuro Karier

2.

„Kuźnia kreatywności - jak zmieniać stereotypowe myślenie.”

Celem zajęć warsztatowych jest zapoznanie uczestników z wiedzą i metodami dotyczącymi kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów, pokonywania barier i ograniczeń 
własnego myślenia.

Zagadnienia:

 1. Odkrywanie i określenie własnych możliwości twórczego działania.
 2. Przekraczanie schematów towarzyszących nam podczas rozwiązywania problemów osobistych i zawodowych.
 3. Pokonywanie barier i ograniczeń własnego myślenia.

27.11.2018

Opis przedsięwzięcia:
Zajęcia warsztatowe przeznaczone są dla osób, które chcą odkrywać i poszerzać własne możliwości twórczego działania, przekraczać schematy towarzyszące im podczas rozwiązywania problemów osobistych i zawodowych.

Zajęcia prowadzą doradcy zawodowi: Agnieszka Romaniuk i Agnieszka Szymańska - pracownicy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (CIiPKZ) Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Warszawie.

3.

„Poznaj swój potencjał. Określanie predyspozycji psychoosobowych
i zawodowych oraz własnych celów życiowych i zawodowych.”

Zagadnienia:

 1. Osobowość a środowisko pracy. 
 2. Obraz siebie i samoakceptacja.
 3. Analiza i ocena własnych zainteresowań.
 4. Analiza i ocena własnego systemu wartości. Określenie celów i wartości życiowych oraz zawodowych.
 5. Moje mocne i słabe strony.
 6. Bilans wiedzy, kwalifikacji, kompetencji i umiejętności. 
 7. Jakie są moje cele życiowe i zawodowe? 

?.12.2018

Opis przedsięwzięcia:
Zajęcia przeznaczone są  dla studentów, którzy chcą lepiej poznać swoje predyspozycje psychoosobowe 
i zawodowe oraz mocne i słabe strony pod kątem planowania kariery zawodowej i pracy. W trakcie sesji zostaną zastosowane narzędzia diagnostyczne umożliwiające studentom lepsze poznanie samego siebie zwłaszcza pod kątem kariery zawodowej.

Zajęcia prowadzi doradca zawodowy:
Akademickie Biuro Karier

4.

„Własny biznes alternatywą dla zatrudnienia.”

Celem warszatów jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z przygotowaniem się do otwarcia własnego biznesu.

Zagadnienia:

 1. Czym się zajmować? Źródła pomysłów na biznes.
 2. Czy nadaję się na przedsiębiorcę? Predyspozycje do prowadzenia firmy. 
 3. Analiza pomysłu.
 4. Ulgi na start.
 5. Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej.Informacja na temat realizowanych warsztatów.  

11.01.2018
lub
18.01.2018

Opis przedsięwzięcia:
Warsztat skierowany jest do osób, które:

 • zastanawiają się nad otwarciem własnej firmy, nie są jednak przekonane, czy jest to odpowiednie dla nich zajęcie; 
 • chciałby pracować na własny rachunek, ale nie posiadają doprecyzowanego pomysłu na biznes; 
 • są zdecydowane na założenie własnego biznesu, brakuje im jednak wiedzy z zakresu jego planowania.

Zajęcia prowadzą doradcy zawodowi:
Beata Kujszczyk lub Grzegorz Reszka
- pracownicy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

5.

„Moje dokumenty aplikacyjne. Jak przygotować dokumenty aplikacyjne?””

Zagadnienia:

 1. Życiorys, list motywacyjny i podanie o pracę – podstawowe dokumenty aplikacyjne. Rodzaje życiorysów i ich charakterystyka. Rola aplikacji w poszukiwaniu pracy.
 2. CV i list motywacyjny jako swoisty rodzaj autoreklamy. Jakie wrażenie wywierają Twoje dokumenty aplikacyjne na osobie prowadzącej rekrutację? 
 3. Zasady interpretacji i analizy dokumentów aplikacyjnych stosowane podczas rekrutacji.
 4. Ogólne zasady opracowywania dokumentów aplikacyjnych (życiorys, list motywacyjny, podanie o pracę, europass, kwestionariusz osobowy). Tryb składania i wysyłania dokumentów aplikacyjnych. 
 5. Techniki autoprezentacji pisemnej.
 6. Praca indywidualna – opracowanie życiorysu i listu motywacyjnego.
 7. Czego oczekują pracodawcy? Na jakie ogłoszenia nie odpowiadać.

?.02.2019

Opis przedsięwzięcia:
Zajęcia przeznaczone są dla studentów, dla których pisanie życiorysu zawodowego lub listu motywacyjnego przysparza pewne trudności a także dla tych, którzy nie otrzymują odpowiedzi ze strony pracodawcy na swoje licznie wysyłane dokumenty aplikacyjne w związku z poszukiwaniem zatrudnienia.

Uczestnicy warsztatów w trakcie zajęć poszerzą swoją wiedzę i nabędą praktyczne umiejętności z zakresu poprawnego pisania dokumentów aplikacyjnych oraz zasad ich sporządzania. Poznają także istotę i rolę dokumentów aplikacyjnych z punktu widzenia:

 • osoby poszukującej pracy (pracobiorcy),
 • oraz pracodawcy, który na podstawie analizy otrzymanych dokumentów aplikacyjnych dokonuje wstępnej oceny kwalifikacji osoby (potencjalnego pracobiorcy) ubiegającej się o dane stanowisko pracy.

Zajęcia prowadzi doradca zawodowy:
Akademickie Biuro Karier

6.

Sesja szkoleniowa trzecia: „Mój plan działania”

Zagadnienia:

 1. Istota podejmowania decyzji o swoim życiu zawodowym. 
 2. Cele oraz plany zawodowe i życiowe. Istota i cechy planu.
 3. Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania. 
 4. Opracowanie przez każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania.

?.03.2019

Opis przedsięwzięcia:
Zajęcia przeznaczone są dla studentów, którzy chcą zaplanować swoje życie zawodowe oraz podsumować swoją dotychczasową wiedzę i nabyte umiejętności w kontekście wyzwań rynku pracy. Sesja pobudza także do refleksji nad przyszłym życiem zawodowym oraz zmusza do udzielenia odpowiedzi na pytania: „Co chciał(a)bym robić w życiu?” i „Gdzie naprawdę chcę pracować?”

Zajęcia prowadzi doradca zawodowy:
Akademickie Biuro Karier

7.

Sesja szkoleniowa czwarta: „Moje umiejętności interpersonalne”

Zagadnienia:

 1. Sztuka prowadzenia rozmowy
  – komunikacja werbalna. Bariery
  w komunikacji. Zasady skutecznego mówienia. 
 2. Rola słuchania w komunikacji. Zasady skutecznego słuchania.
 3. Sztuka prowadzenia rozmowy
  – komunikacja niewerbalna. Język ciała. Zasada pierwszego wrażenia.
 4. Autoprezentacja. Istota i cele autoprezentacji. Autoprezentacja
  a poszukiwanie pracy. Umiejętność autoprezentacji.

?.04.2019

Opis przedsięwzięcia:
Zajęcia przeznaczone są dla studentów, którzy chcą poprawić własne umiejętności interpersonalne pod kątem poszukiwania pracy i przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.

Zajęcia prowadzi doradca zawodowy:
Akademickie Biuro Karier

8.

„Sesja szkoleniowa szósta: „Rozmowa kwalifikacyjna”.

IV. Rozmowa kwalifikacyjna (tytuł
i zagadnienia zostaną doprecyzowane później)

?.05.2019
(termin
kwiecień
maj do ustalenia)

Opis przedsięwzięcia:
Zajęcia przeznaczone są  dla studentów, którzy pragną poszerzyć wiedzę
i umiejętności interpersonalne w zakresie przygotowania się do rozmowy telefonicznej i kwalifikacyjnej z pracodawcą.
Sesja przygotowuje pod względem teoretycznym i praktycznym studentów do rozmowy kwalifikacyjnej. Prowadzone  ćwiczenia z zakresu symulacji rozmów kwalifikacyjnych mają na celu przygotować studentów do właściwego zaprezentowania się oraz  poprawnego uczestnictwa
w  procesie rekrutacji i selekcji doboru kadr.

Zajęcia prowadzą doradcy zawodowi: Marzena Mańturz - pracownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Uwaga !
Szanowne Panie Studentki, Szanowni Panowie Studenci,

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie zaprasza osoby zainteresowane podjęciem pracy w krajach Unii Europejskiej na spotkanie informacyjne dotyczące metod bezpiecznego poszukiwania pracy za granicą oraz promocji usług sieci EURES. Spotkanie odbędzie się w dniu 21 września br. w godzinach 10.00-12.00 w sali 310 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przy ul. Ciołka 10A. Temat spotkania:

„MOBILNOŚĆ NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY”

W programie spotkania m.in.:

·    metody poszukiwania pracy za granicą za pomocą sieci EURES

·     jak przygotować się do wyjazdu za granicę w celu poszukiwania pracy

·   niezbędne informacje dotyczące systemów zabezpieczenia społecznego (zasady sumowania okresów zatrudnienia w Polsce
i za granicą)

Bliższe informacje i zapisy pod numerem telefonu 22 532 22 35 lub
w siedzibie WUP w Warszawie ul. Ciołka 10A, III piętro, pokój 304A.


Europejski Wykład Otwarty

Kierunek: Bruksela

Praca i staże w instytucjach Unii Europejskiej

12 kwietnia 2016 r.

godz. 17:00

Centrum Przedsiębiorczości Smolna,

ul. Smolna 4 /Kruczkowskiego 5

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn. Kierunek: Bruksela Praca i staże w instytucjach Unii Europejskiej, który odbędzie się 12 kwietnia br. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Spotkanie poprowadzi Pani Agnieszka Zakrzewska, Ambasadorka Karier UE.

 

Czy trzeba skończyć Europeistykę, żeby ubiegać się o pracę w instytucjach UE? Jak dokładnie wygląda procedura selekcji personelu przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)? Jakich specjalistów szukają aktualnie unijne agencje? To jedynie przykładowe pytania, na które można będzie uzyskać odpowiedź w czasie warsztatów „Praca i staże w instytucjach Unii Europejskiej. W trakcie wykładu omówiona zostanie będzie możliwość zatrudnienia w strukturach unijnych.

Zagadnienia poruszane podczas wykładu:

 • Co to jest EPSO i do jakich instytucji można dostać się poprzez EPSO,
 • Typy profili zawodowych w instytucjach UE,
 • Wymogi przyjęcia do rekrutacji,
 • Co daje praca w UE,
 • Proces rekrutacyjny od A do Z,
 • Inny typ personelu.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej
rejestracji pod adresem:
wyklady_europejskie@um.warszawa.pl/ EuropeDirectWarszawa

Lp. Termin Tytuł warsztatu Adresaci
1.

18-19.06

2015 r.

PKiN,

s. 848

Warsztat: Wyspa Skarbów - Odkryj Swój Potencjał. Warsztat skierowany do studentów i absolwentów Wszechnicy Polskiej, którzy chcą odkryć własny potencjał zawodowy. Zastanawiają się nad własnymi mocnymi i słabymi stronami w odniesieniu do życia zawodowego oraz szukają swojej drogi zawodowej. Warsztat prowadzony przez doradcę zawodowego z WUP.
2

20-21.06

2015 r

Warsztat: W zgodzie ze sobą. Warsztat umiejętności psychospołecznych.

Warsztat skierowany do osób zainteresowanych rozwojem osobistym.

W trakcie spotkania dowiesz się:

 • jak być bardziej komunikatywnym (więcej "słyszeć i rozumieć"),
 • jak radzić sobie z trudnymi emocjami i stresem,
 • jak wyrażać własne zdanie i bronić swoich granic,
 • jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, z manipulacją czy szantażem emocjonalnym.

Warsztat odbędzie się w Fundacji Edukacji Społecznej, ul. Sewerynów 4 lok. 100, Warszawa.

3.

29.06

2015 r.

PKiN, s. 848
Warsztat: W cztery oczy z pracodawcą, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej Celem warsztatu będzie przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej oraz skutecznej autoprezentacji podczas spotkania z pracodawcą.

UWAGA: Wszystkie inicjatywy BK są bezpłatne dla studentów i absolwentów Wszechnicy Polskiej.

Szczegóły dotyczące miejsca, gdzie odbędą się warsztaty, spotkania itd. dostępne będą , po wcześniejszym zapisie. Zapisy przyjmujemy drogą e-mailową, telefoniczną lub bezpośrednio w Biurze Karier – pok. 811, biurokarier@wszechnicapolska.edu.pl, tel. 22 656 62 56.

Warsztaty odbywają się w małych, kameralnych grupach, dlatego o udziale w warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń!

Zapraszamy!

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Ważne!!! Od 1 czerwca 2022 r. Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w…