Rekrutacja: tel.  +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

ERASMUS+ Mobilności

"Mobilność" w programie ERASMUS+ obejmuje następujące kategorie działań:

  • wymianę studentów - wyjazdy na studia i praktyki

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i na praktyki w innych krajach uczestniczących w programie. Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące.
Do całkowitej liczby miesięcy są jednak wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus („Uczenie się przez całe życie”).

Nowością w programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów.

Program Erasmus+ umożliwia wielokrotne wyjazdy na studia lub praktyki, czyli w sumie do 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (licencjackich/magisterskich/doktoranckich), z wyjątkiem studiów magisterskich jednolitych (24 miesiące). Minimalny okres wyjazdu na studia to 3 miesiące, a na praktyki - 2 miesiące. Wyjazdy na studia lub praktykę, zrealizowane w ramach programu LLP Erasmus na danym stopniu studiów, pomniejszają dostępny na tym stopniu kapitał mobilności.

UWAGA! Kapitał mobilności jest przypisany do osoby (decyduje nr. PESEL), a nie kierunku studiów, czy też uczelni, co oznacza, że po wykorzystaniu kapitału mobilności na danym stopniu studiów, zmiana kierunku studiów lub uczelni nie powoduje udostępnienia kolejnej puli miesięcy na mobilność.

Poniższa tabela prezentuje przykładowy kapitał mobilności dla studentów, którzy skorzystali wcześniej z wyjazdu w ramach Programu LLP Erasmus z uwzględnieniem poszczególnych stopni studiów:

  • wymianę pracowników uczelni - w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz szkoleniowych

Z wyjazdów w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach mogą korzystać nauczyciele akademiccy oraz specjaliści z przedsiębiorstw. Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi ich macierzyste uczelnie (instytuty) podpisały umowy międzyinstytucjonalne.

Specjaliści z przedsiębiorstw, instytucji lub organizacji mogą – na zaproszenie uczelni – przeprowadzić cykl zajęć dla studentów. Polskie uczelnie mogą zapraszać specjalistów z przedsiębiorstw zagranicznych, a pracownicy polskich przedsiębiorstw mogą prowadzić cykle zajęć na uczelniach w innych krajach uczestniczących w programie.

Zajęcia prowadzone przez wykładowców lub specjalistów z przedsiębiorstw muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.

Pracownicy Uczelni mogą w celach szkoleniowych wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy (tj. wymiana doświadczeń, poszerzenie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, seminarium, warsztaty z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.).


Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na oficjalnej stronie Programu Erasmus+.
 

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…