Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Wyjazdy na praktyki (SMP)

Przypominamy o możliwości odbycia
 PRAKTYK 
w ramach Programu Erasmus+ w ciągu całego roku akademickiego.

Wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ jest możliwy w wakacje
jak i w trakcie trwania całego roku akademickiego 2022/2023
Praktyki w ramach programu Erasmus + mogą zostać zaliczone jako obowiązkowe praktyki do zrealizowania zgodnie z programem studiów 

W ramach tej akcji studenci studiów I, II i III stopnia mogą skorzystać z wyjazdów na staże i praktyki. Minimalny czas pobytu na praktyce wynosi 2 miesiące a maksymalnie 12 miesięcy. Do całkowitej liczby miesięcy wliczane są jednak – w ramach każdego poziomu studiów – wyjazdy w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Erasmus. Okres studiów realizowanych za granicą może obejmować również czas stażu. Studenci ubiegają się o stypendium programu Erasmus+ w swojej macierzystej uczelni.

W latach 2014–2020 Erasmus+ zapewni stypendia (oraz 450 tys. staży) dla 2 mln studentów uczelni wyższych, które umożliwią im podjęcie studiów lub udział w szkoleniach za granicą.

Organizacją wysyłającą musi być instytucja szkolnictwa wyższego posiadająca Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego. Każda organizacja uczestnicząca musi być ustanowiona w kraju uczestniczącym w programie, który jest innym krajem niż kraj organizacji wysyłającej czy kraj zamieszkania.

Organizacją przyjmującą może być:

 • instytucja szkolnictwa wyższego posiadająca Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego;
 • każda publiczna lub prywatna organizacja prowadząca działalność na rynku pracy albo w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży. Przykładowo taką organizacją mogą być:
  • publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa społeczne)
  • organy publiczne na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym
  • partner społeczny lub inny przedstawiciel danego zawodu, w tym izby handlowe
  • stowarzyszenia rzemieślnicze/zawodowe i związki zawodowe
  • instytuty badawcze
  • fundacje
  • szkoła/instytut/centrum edukacyjne (na każdym poziomie, począwszy od przedszkola, a skończywszy na kształceniu na poziomie średnim II stopnia, w tym również kształcenie zawodowe i kształcenie dorosłych)
  • organizacja niekomercyjna, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa
  • organ zapewniający poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne.

Praktyki Erasmus nie mogą być realizowane w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami. Lista instytucji UE, w których nie może być realizowana praktyka Erasmus:

 • Parlament Europejski
 • Rada Unii Europejskiej
 • Europejski Trybunał Komisji Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)
 • Europejski Bank Centralny (EBC)
 • Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO)
 • Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ)
 • Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)
 • Komitet Regionów (KR)
 • Europejski Bank inwestycyjny (EBI)
 • Europejski Rzecznik Europejski Inspektor ochrony danych (EIOD) Inter Instytucjonalnych

Wyjazdy absolwentów na praktyki/staże
W programie Erasmus+ na zagraniczną praktykę lub staż mogą wyjechać również absolwenci. Długość praktyki lub stażu jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd.

PRAKTYKI ZA GRANICĄ

UWAGA!
Wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ jest możliwy w wakacje jak i w trakcie trwania całego roku akademickiego 2022/2023.

Przygotowanie do wyjazdu na praktyki w ramach programu Erasmus+ krok po kroku:
Przed wyjazdem:
1) Złożenie formularza zgłoszeniowego 
Formularz zgłoszeniowy wyjazd na praktyki/staż (SMP)
2) Rozmowa kwalifikacyjna
3) Uzyskanie zaproszenia na praktyki (Letter of Intent) z instytucji przyjmującej z dokładnymi datami pobytu
Letter of Intent Erasmus + (SMP)
4) Ustalenie programu praktyk z instytucją przyjmującą oraz podpisanie Learning Agreement for Traineeships 
Learning Agreement Traineeships - studenci (SMP)
Learning Agreement Traineeships - absolwenci (SMP)
5) Podpisanie umowy finansowej
6) Wypełnienie pierwszego testu znajomości języka obcego OLS
7) Wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego i NNW

W trakcie pobytu:
1) Wprowadzenie ewentualnych zmian do Learning Agreement (During the Mobility)

Po zakończeniu praktyki:
1) Uzyskanie wypełnionej części After the Mobility w Learning
Agreement od instytucji przyjmującej
2) Uzyskanie potwierdzenia pobytu (Confirmation of Stay) od instytucji przyjmującej 
Confirmation of stay_SMP
3) Wypełnienie ankiety beneficjenta
4) Wypełnienie drugiego testu znajomości języka obcego OLS

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej przedstawionymi w „Przewodniku programu Erasmus+”, Polska Narodowa Agencja w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ustaliła następujące stawki stypendiów:

STAWKI STYPENDIÓW DLA STUDENTÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH NA PRAKTYKI

  Grupa I Grupa II Grupa III
Kraje wchodzące w skład grupy Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja Bułgaria, Estonia, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
Miesięczna stawka stypendium SMS w euro 620 € 600 € 550 €

Ubezpieczenie

Stypendysta programu Erasmus+ musi posiadać odpowiednie ubezpieczenie:

 • Ubezpieczenie zdrowotne - podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, które gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ wydawana przez NFZ. Karta ta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach NFZ. Przy wyjeździe np. do Turcji należy wykupić polisę w formie ubezpieczeniowej. Część uczelni zagranicznych wymaga wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia na miejscu. Aby uniknąć podwójnych wydatków, dowiedz się przed wyjazdem, jakich formalności trzeba będzie dopełnić w uczelni goszczącej. Nie zapominaj także o ubezpieczeniu bagażu na okres podróży;
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC - obejmujące szkody spowodowane przez uczestnika, przynajmniej w miejscu realizacji praktyk;
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW.

Studenci Wszechnicy Polskiej zobowiązani są do nauki języka angielskiego oraz drugiego języka obcego.

Wymagane dokumenty na wyjazdy w ramach programu Erasmus+, w celu odbycia dwu- lub trzymiesięcznej praktyki za granicą w danym roku akademickim należy złożyć w Dziale Obsługi Studentów lub w pokoju 823.

Oferty praktyk zagranicznych: --> formularz zgłoszeniowy wyjazd na praktyki/staż (SMP)

W niniejszej sekcji zamieszczane są oferty praktyk przesyłane do Narodowej Agencji z zagranicznych instytucji, przedsiębiorstw, firm itp. (miesiąc i rok na początku oznaczają datę zamieszczenia oferty na naszej stronie). Osoby zainteresowane daną ofertą powinny skontaktować się bezpośrednio ze wskazaną w niej osobą.

Więcej ofert praktyk można znaleźć na stronie Erasmus Intern.

Bądź na bieżąco!
Zdobądź więcej informacji!
Odwiedź stronę Erasmus+ Szkolnictwo wyższe
Zapisz się na newsletter
Sprawdź najbliższe wydarzenia w Akademii Erasmus+
Zapoznaj się z najnowszymi materiałami informacyjnymi


Dokumenty do pobrania:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, hiszpańska, rosyjska, niemiecka, zarządzanie, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…