Rekrutacja: tel.  +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

 DEKLARACJA POLITYKI ERASMUS+

Deklaracja Polityki Erasmus na lata 2014-2020

DEKLARACJA POLITYKI ERASMUS+ NA LATA 2021-2027

Strategią działalności Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie jest realizacja idei promowanych przez program Erasmus+ w sferze wzmacniania współpracy między krajami Unii Europejskiej, jak również z krajami partnerskimi. Intencją Uczelni jest wspieranie wymiany edukacyjnych relacji międzykulturowych, poprzez umożliwienie studentom i pracownikom zdobycia cennego doświadczenia naukowego i zawodowego w środowisku międzynarodowym.

Współpraca w ramach programu Erasmus+ jest ściśle powiązana z misją Uczelni zawartą w strategii jej rozwoju, jaką jest kształcenie na wysokim poziomie studentów na potrzeby krajowego, europejskiego i regionalnego rynku pracy, a także przygotowanie światłych obywateli demokratycznych państw, którzy aktywnie dbają o swój rozwój. W ramach współpracy zagranicznej Wszechnica Polska poszukuje takich regionów i uczelni, a także takich osób, które dają nadzieję na poprawę jakości kształcenia, realizację wyzwań związanych z procesem bolońskim i mogą mieć wpływ na pomyślne wdrażanie założeń Europejskiego Obszaru Edukacji.

W polityce rekrutacyjnej Uczelnia stosuje zasadę „niedyskryminacji i równych szans dla wszystkich”, właściwej równowagi płci, a także wspierania tych studentów i pracowników zainteresowanych programem Erasmus+, którzy pochodzą z grup niedostatecznie reprezentowanych, niepełnosprawnych czy pozostających w trudnej sytuacji materialnej. Uczelnia propaguje obywatelską i społeczną odpowiedzialność wśród studentów i kadry, w tym udział w wolontariacie i pracach społecznych.

We wszystkich działaniach kładziemy nacisk na automatyczną i wzajemną uznawalność  kwalifikacji i wyników uzyskanych w trakcie nauki za granicą, promowanie przyjaznych dla środowiska praktyk, jak najszersze wdrażanie cyfrowych technologii w procesie kształcenia, w tym poprzez wprowadzanie mobilności wirtualnych i mieszanych, intensyfikację nauki języków obcych, wdrażanie wielojęzycznych metod kształcenia, wzmacnianie świadomości językowej oraz międzykulturowej w edukacji, rozwój kompetencji kluczowych wśród naszych studentów i kadry, w tym: przedsiębiorczości, kompetencji społecznych, obywatelskich, krytycznego myślenia, umiejętności cyfrowych i korzystania z mediów.

Udział w programie Erasmus+ umożliwi Wszechnicy Polskiej  upowszechnianie katalogów dobrych praktyk, wymianę rezultatów wśród kadry akademickiej i administracyjnej, większe zaangażowanie w badania prowadzone z uczelniami europejskimi jak również spoza Europy, tworzenie międzynarodowych ścieżek studiów, uniwersalizację tematów badawczych, zwiększenie grona cudzoziemców studiujących we Wszechnicy Polskiej, wizytujących nauczycieli akademickich oraz kadry administracyjnej z zagranicy, promocji edukacji polskiej na arenie międzynarodowej, popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej naszej uczelni na świecie, zainicjowanie na uczelni zmian o charakterze organizacyjnym i instytucjonalnym, mających na celu unowocześnienie Wszechnicy Polskiej, dostosowanie jej do globalnych standardów.

Naszym celem jest zwiększenie udziału studentów w wyjazdach na praktykę w ramach programu Erasmus+ oraz wzmocnienie działań zmierzających do zacieśnienia kontaktów z przedsiębiorstwami zagranicznymi, w których studenci będą odbywać praktyki, a także działania mające na celu promowanie wśród kadry dydaktycznej możliwości udziału w projektach międzynarodowych i sieciach tematycznych, uruchomienie nowych programów studiów w języku angielskim, opartych na współpracy z uczelniami zagranicznymi, zastosowanie e-learningu oraz przygotowanie programów i ich wdrożenie, aby uzyskać uprawnienia do wydania wspólnych dyplomów.

Uczestnictwo wszystkich Instytutów Uczelni w programie Erasmus+ stanowi jeden z głównych celów strategicznych jej rozwoju. Zabiegamy o taki wymiar współpracy, aby nasi pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy administracyjni oraz studenci mogli przenosić doświadczenia zdobyte w trakcie wymiany Erasmus+ na grunt Wszechnicy Polskiej. Wybieramy partnerów współpracy międzynarodowej dla wzbogacenia dotychczasowych doświadczeń edukacyjnych zarówno z Europy jak i innych kontynentów. Nawiązując współpracę Erasmus z uczelniami oraz instytucjami partnerskimi Wszechnica Polska kładzie nacisk na znalezienie zbieżnych programów studiów i wspólnych tematów badawczych.

Nasza współpraca międzynarodowa obejmuje Uczelnie europejskie jak również uczelnie z Ameryki Łacińskiej, Azji, Afryki oraz byłych republik radzieckich. Naszym celem jest pogłębianie dotychczasowej współpracy międzynarodowej i rozszerzanie jej o nowe uczelnie partnerskie.

AKCJA 1. MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA

Mobilność studentów i kadry szkolnictwa wyższego

Uczelniany Koordynator programu Erasmus+ w ramach Biura Współpracy Międzynarodowej będzie zajmował się kwestiami związanymi z wdrażaniem i  zarządzaniem projektem dotyczącym mobilności zagranicznych. Umowy bilateralne z zagranicznymi partnerami będzie zawierał Rektor Uczelni. Propozycje współpracy odnoszące się do konkretnych kierunków studiów będą podlegać ocenie Dyrektorów poszczególnych Instytutów Uczelni i Rektora. Biuro Współpracy Międzynarodowej będzie kierowało propozycję współpracy do Dyrektora właściwego Instytutu Uczelni w celu dokonania wstępnej merytorycznej oceny możliwości nawiązania współpracy oraz do Radcy prawnego Uczelni w celu analizy możliwości nawiązania międzynarodowej współpracy pod względem formalnym. Pozytywny wynik oceny merytorycznej i formalnej propozycji współpracy będzie skutkował przedstawieniem wniosku z propozycją umowy Rektorowi. Rektor będzie podejmował decyzję w sprawie przyjęcia lub odrzucenia projektu umowy i nawiązania współpracy międzynarodowej. Uczelniany Koordynator programu Erasmus w ramach Biura Współpracy Międzynarodowej będzie dokonywał raportowania projektu korzystając z narzędzia Mobility Tool, gromadził i kontrolował dokumentację projektu, kreował narzędzia upowszechniające projekt: przygotowywał broszury i ulotki dotyczące projektu, obsługiwał stronę internetowa projektu, dokonywał kwalifikacji wydatków. Uczelniany Koordynator programu Erasmus w ramach Biura Współpracy Międzynarodowej będzie komunikował się z partnerami międzynarodowymi w trakcie poszczególnych faz projektu w celu omówienia planu realizacji projektu, jego rozwoju oraz napotykanych trudności. Po zakończeniu działań mobilnościowych będzie dokonywał ewaluacji projektu tj. przygotowywał i udostępniał ankiety oraz kwestionariusze dla partnerów międzynarodowych.

Uczelniany Koordynator programu Erasmus+ w ramach Biura Współpracy Międzynarodowej będzie udostępniał uczestnikom mobilności informację o wymogach udziału w projekcie za pośrednictwem strony internetowej projektu, w ramach korespondencji e-mailowej, w trakcie spotkań z poszczególnymi uczestnikami mobilności. Proces rekrutacji oraz kwalifikacji będzie opierał się na przejrzystych, sprawiedliwych kryteriach oraz będzie właściwie udokumentowany. Aktualizacji katalogu przedmiotów będą dokonywali Dyrektorzy poszczególnych Instytutów Uczelni. Zmiany w programie będą na bieżąco wprowadzane przez Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus+ w ramach Biura Współpracy Międzynarodowej do znajdującego się na stronie internetowej Uczelni sylabusa wszystkich przedmiotów oferowanych w języku angielskim, rosyjskim i hiszpańskim.

Porozumienia o programie studiów/praktyki, w tym w formie online będą przygotowywane przez Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus+ w porozumieniu z kierownikami poszczególnych katedr Uczelni. Umowy finansowe dotyczące wyjazdów uczestników mobilności będą sporządzane przez Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus+. Umowy będą zatwierdzane i podpisywane przez Rektora Uczelni. Do kompetencji Rektora będzie należała  zgoda na przyznanie stypendium uczestnikom mobilności. Uczelniany Koordynator programu Erasmus+ będzie dokonywał oceny czy uczestnik mobilności wywiązał się z wymogów umowy finansowej po swoim powrocie ze stypendium i złożył wszystkie wymagane dokumenty. Ewaluacja Transcript of Records będzie realizowana przez Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus przy udziale kierowników poszczególnych katedr Uczelni. Kierownicy poszczególnych katedr Uczelni będą podejmowali decyzję o przeniesieniu osiągnięć studenta zawartych w Transcript of Records do indeksu oraz suplementu do dyplomu w oparciu o zastosowanie Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).

Opis procedury uznawania mobilności studenckich, uwzgledniającej również te przypadki, w których studenci nie zdobyli w trakcie wyjazdu wymaganej ilości punktów ECTS znajduje się na stronie internetowej Uczelni. Uczelnia będzie stosować platformę EGRACONS, w celu usprawnienia procesu uznawania.

Uczelnia zapewni wyjeżdzającym studentom oraz kadrze przygotowanie językowe  oraz przygotowanie do kontaktów międzykulturowych. Studenci mogą uczestniczyć w lektoratach językowych. Uczelnia będzie organizować kursy językowe dla wyjeżdzających pracowników. Wyjeżdzający studenci oraz kadra będą uczestniczyć w spotkaniach z dotychczasowymi stypendystami programu Erasmus+. Biuro Współpracy będzie organizowało spotkania dotyczące komunikacji międzykulturowej.

Wymiana studentów między Wszechnicą Polską a  uczelniami partnerskimi umożliwi rozwój jej oferty kursów obcojęzycznych, wzrost liczby zagranicznych studentów na naszej Uczelni, zwiększenia innowacyjności w zakresie kształcenia studentów przez wprowadzenie elementów transkulturowych, poznanie zagranicznych programów kształcenia oraz różnych  rozwiązań w ramach nauczania na profilu praktycznym.

Wyjazdy studentów na praktyki zagraniczne umożliwią im zdobycie doświadczenia zawodowego w środowisku międzynarodowym, pogłębienie praktycznej wiedzy dotyczącej studiowanego przez nich kierunku, dostosowanie ich kwalifikacji do trendów dominujących na krajowym i globalnym rynku pracy.  

Wymiana kadry dydaktycznej pomiędzy Wszechnicą Polską a  uczelniami partnerskimi pozwoli na podejmowanie i wdrażanie wspólnych przedsięwzięć badawczych, tworzenie ujednoliconych i wystandaryzowanych programów kształcenia, tworzenie międzynarodowych ścieżek studiów, uniwersalizację tematów badawczych, wzrost liczby nauczycieli akademickich z zagranicy na Uczelni, wymianę najlepszych praktyk w zakresie dydaktyki, metodologii badań.

Wymiana kadry administracyjnej pomiędzy Wszechnicą Polską a uczelniami partnerskimi przyczyni się do wymiany informacji i najlepszych praktyk w zakresie systemów rekrutacyjnych, zarządzania funduszami uczelni, profesjonalnej obsługi wymiany studentów i pracowników, prawidłowego funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych uczelni,  metod pracy w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej i wdrażania programu Erasmus+.

AKCJA 2. WSPÓŁPRACA MIĘDZY ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI

Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk oraz partnerstwa na rzecz innowacji

Uczelniany Koordynator programu Erasmus+ wraz z zespołem uczelnianym ds. innowacji i wymiany dobrych praktyk w składzie: Pełnomocnik Rektora ds. rozwoju Uczelni, Dyrektorzy poszczególnych Instytutów Uczelni, Kierownicy poszczególnych katedr Uczelni będzie zajmował się kwestiami związanymi z wdrażaniem i  zarządzaniem projektem w odniesieniu do współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk oraz budowania partnerstw na rzecz innowacji. Umowy dotyczące  współpracy i takich partnerstw będzie zawierał Rektor Uczelni. Propozycje współpracy oraz partnerstw będą podlegały ocenie zespołu uczelnianego ds. innowacji i wymiany dobrych praktyk oraz Rektora. Biuro Współpracy Międzynarodowej będzie kierowało propozycję współpracy do zespołu ds. innowacji i wymiany dobrych praktyk w celu dokonania wstępnej merytorycznej oceny możliwości nawiązania współpracy oraz do Radcy prawnego Uczelni w celu analizy możliwości nawiązania międzynarodowej współpracy pod względem formalnym. Pozytywny wynik oceny merytorycznej i formalnej propozycji współpracy będzie skutkował przedstawieniem wniosku z propozycją umowy Rektorowi. Rektor będzie podejmował decyzję w sprawie przyjęcia lub odrzucenia projektu umowy i nawiązania współpracy międzynarodowej. Uczelniany Koordynator programu Erasmus+ w ramach Biura Współpracy Międzynarodowej będzie dokonywał raportowania projektu, gromadził i kontrolował dokumentację projektu, kreował narzędzia upowszechniające projekt: przygotowywał broszury i ulotki dotyczące projektu, obsługiwał stronę internetowa projektu, dokonywał kwalifikacji wydatków. Uczelniany Koordynator programu Erasmus+ w ramach Biura Współpracy Międzynarodowej będzie komunikował się z partnerami projektu w trakcie poszczególnych faz projektu w celu omówienia planu realizacji projektu, jego rozwoju oraz napotykanych trudności.  Zespół uczelniany ds. innowacji i wymiany dobrych praktyk będzie odpowiadał za merytoryczną realizację projektu: organizację wspólnych przedsięwzięć naukowych, seminariów, konferencji. Po zakończeniu projektu Uczelniany Koordynator programu Erasmus+ w ramach Biura Współpracy Międzynarodowej będzie przygotowywał i udostępniał ankiety oraz kwestionariusze dla partnerów projektu w celu realizacji ewaluacji projektu.

Udział w projektach dotyczących współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk oraz partnerstw na rzecz innowacji umożliwi Wszechnicy Polskiej realizację przedsięwzięć  badawczych z zagranicznymi uczelniami,  różnymi instytucjami publicznymi, w tym urzędami pracy oraz otoczeniem biznesowym. Wszechnica Polska będzie mogła dokonywać wymiany najlepszych praktyk w zakresie nauczania i zarzadzania uczelnią, wprowadzać innowacyjne rozwiązania do programów edukacyjnych. Uczelnia będzie wdrażać  strategie ułatwiające  uznawanie, poświadczanie wiedzy oraz kompetencji zdobytych w ramach procesu kształcenia. Udział w programie Erasmus+ pozwoli na organizację szkoleń dla kadry odpowiadających wymogom współczesnego rynku pracy, wspierających innowacyjne myślenie, aktywność obywatelską i przedsiębiorczość, w tym przedsiębiorczość społeczną. Uczestnictwo w projektach dotyczących innowacji i wymiany dobrych praktyk wpłynie na wzmocnienie szansy zatrudnienia absolwentów, w tym osób niepełnosprawnych i pochodzących ze środowisk defaworyzowanych.

Partnerstwo na rzecz Doskonałości: Europejskie Szkoły Wyższe oraz wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus

Uczelniany Koordynator programu Erasmus+ wraz z uczelnianym Zespołem ds. jakości kształcenia  w składzie:  Pełnomocnik ds. jakości kształcenia, Prorektor ds. studiów, Dyrektorzy poszczególnych Instytutów Uczelni, Kierownicy poszczególnych katedr Uczelni będzie zajmował się kwestiami związanymi z wdrażaniem i  zarządzaniem projektem w odniesieniu do współpracy w ramach partnerstwa: Europejskie Szkoły Wyższe oraz prowadzenia wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus. Umowy dotyczące takiej współpracy będzie zawierał Rektor Uczelni. Propozycje współpracy będą podlegały ocenie zespołu uczelnianego ds. jakości kształcenia oraz Rektora. Biuro Współpracy Międzynarodowej będzie kierowało propozycję współpracy do Zespołu ds. jakości kształcenia w celu dokonania wstępnej merytorycznej oceny możliwości nawiązania takiej współpracy oraz do Radcy prawnego Uczelni w celu analizy możliwości nawiązania międzynarodowej współpracy pod względem formalnym. Pozytywny wynik oceny merytorycznej i formalnej propozycji współpracy będzie skutkował przedstawieniem wniosku z propozycją umowy Rektorowi. Rektor będzie podejmował decyzję w sprawie przyjęcia lub odrzucenia projektu umowy i nawiązania współpracy międzynarodowej. Uczelniany Koordynator programu Erasmus + w ramach Biura Współpracy Międzynarodowej będzie dokonywał raportowania projektu, gromadził i kontrolował dokumentację projektu, kreował narzędzia upowszechniające projekt: przygotowywał broszury i ulotki dotyczące projektu, obsługiwał stronę internetowa projektu, dokonywał kwalifikacji wydatków. Uczelniany Koordynator programu Erasmus+ w ramach Biura Współpracy Międzynarodowej będzie komunikował się z partnerami projektu w trakcie poszczególnych faz projektu w celu omówienia planu realizacji projektu, jego rozwoju oraz napotykanych trudności.  Zespół uczelniany ds. jakości kształcenia będzie odpowiadał za merytoryczną realizację projektu: stworzenie wspólnej oferty studiów, prawidłową realizację tej oferty, organizację wspólnych przedsięwzięć naukowych, seminariów, konferencji. Po zakończeniu projektu Uczelniany Koordynator programu Erasmus+ w ramach Biura Współpracy Międzynarodowej będzie dokonywał ewaluacji projektu tj. przygotowywał i udostępniał ankiety oraz kwestionariusze dla partnerów projektu.

Uczelniany Koordynator programu Erasmus+ w ramach Biura Współpracy Międzynarodowej będzie udostępniał studentom, zainteresowanym udziałem we wspólnych studiach informację o wymogach udziału w projekcie za pośrednictwem strony internetowej projektu, w ramach korespondencji e-mailowej, w trakcie spotkań z poszczególnymi uczestnikami projektu. Proces rekrutacji oraz kwalifikacji będzie opierał się na przejrzystych, sprawiedliwych kryteriach i będzie właściwie udokumentowany. Umowy finansowe studentów, zakwalifikowanych na wspólne studia będą sporządzane przez Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus+. Umowy będą zatwierdzane i podpisywane przez Rektora Uczelni. Do kompetencji Rektora będzie należała zgoda na przyznanie stypendium wytypowanym studentom. Uczelniany Koordynator programu Erasmus+ będzie dokonywał oceny czy student wywiązał się z wymogów umowy finansowej po zakończeniu projektu i złożył wszystkie wymagane dokumenty.

Udział w Partnerstwie na rzecz Doskonałości:  Europejskie Szkoły Wyższe umożliwi Wszechnicy Polskiej modernizację i standaryzację programów kształcenia, promocję integracji europejskiej i wartości europejskich, rozszerzenie współpracy naukowo-badawczej z  europejskimi uczelniami , wzrost udziału w konferencjach i seminariach realizowanych we współpracy z zagranicznymi partnerami, intensyfikację mobilności zagranicznych kadry i studentów, wzrost potencjału naukowego uczelni oraz jakości prowadzonych badań.

Udział w Partnerstwach na rzecz Doskonałości:  wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus pozwoli Wszechnicy Polskiej na stworzenie innowacyjnej i wszechstronnych programów kształcenia w językach obcych, większe zastosowanie nowoczesnych narzędzi cyfrowych w edukacji; na podniesienie kompetencji absolwentów studiów magisterskich, skierowanych na potrzeby krajowego i międzynarodowego rynku pracy.

AKCJA 3. WSPARCIE DLA ROZWOJU POLITYK I WSPÓŁPRACY

Zespół ds. jakości kształcenia  w składzie:  Pełnomocnik ds. jakości kształcenia, Prorektor ds. studiów, Dyrektorzy poszczególnych Instytutów Uczelni, Kierownicy studiów poszczególnych katedr Uczelni będzie zajmował się działaniami mającymi na celu wsparcie rozwoju polityk i współpracy – właściwe wdrażanie założeń procesu bolońskiego, narzędzi przejrzystości i uznawalności kształcenia. Uczelniany Koordynator programu Erasmus + w ramach Biura Współpracy Międzynarodowej wraz z zespołem ds. jakości kształcenia będzie zajmował się kwestiami związanymi z wdrażaniem i  zarządzaniem projektem w odniesieniu do realizacji  współpracy z europejskimi i międzynarodowymi sieciami i organizacjami pozarządowymi. Umowy dotyczące współpracy będzie zawierał Rektor Uczelni. Propozycje współpracy będą podlegały ocenie zespołu uczelnianego ds. jakości kształcenia oraz Rektora. Biuro Współpracy Międzynarodowej będzie kierowało propozycję współpracy do Zespołu ds. jakości kształcenia w celu dokonania wstępnej merytorycznej oceny możliwości nawiązania współpracy oraz do Radcy prawnego Uczelni w celu analizy możliwości nawiązania międzynarodowej współpracy pod względem formalnym. Pozytywny wynik oceny merytorycznej i formalnej propozycji współpracy będzie skutkował przedstawieniem wniosku z propozycją umowy Rektorowi. Rektor będzie podejmował decyzję w sprawie przyjęcia lub odrzucenia projektu umowy i nawiązania współpracy międzynarodowej. Uczelniany Koordynator programu Erasmus+ w ramach Biura Współpracy Międzynarodowej będzie dokonywał raportowania projektu, gromadził i kontrolował dokumentację projektu, kreowało narzędzia upowszechniające projekt: przygotowywał broszury i ulotki dotyczące projektu, obsługiwało stronę internetowa projektu, dokonywał kwalifikacji wydatków. Uczelniany Koordynator programu Erasmus+ w ramach Biura Współpracy Międzynarodowej będzie komunikował się z partnerami projektu w trakcie poszczególnych jego faz w celu omówienia planu realizacji, rozwoju projektu oraz napotykanych trudności.  Zespół uczelniany ds. jakości kształcenia będzie odpowiadał za merytoryczną realizację projektu: organizację wspólnych przedsięwzięć naukowych, seminariów, konferencji. Po zakończeniu projektu Uczelniany Koordynator programu Erasmus+ w ramach Biura Współpracy Międzynarodowej będzie dokonywał ewaluacji projektu tj. przygotowywał i udostępniał ankiety oraz kwestionariusze dla partnerów projektu.

Dzięki udziałowi w Akcji, 3 Wszechnica Polska zintensyfikuje działania w celu skutecznego wdrażania założeń procesu bolońskiego,  narzędzi przejrzystości i uznawalności kształcenia, współpracy z europejskimi i międzynarodowymi sieciami i organizacjami pozarządowymi w celu promowania innowacyjnych programów kształcenia, szkoleń i wyników badań. Przyczyni się to do wspierania procesu modernizacji szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie, wzmocnienia pozycji Uczelni jako ośrodka rozwoju nauki i kształcenia.

Osoby uczestniczące w ramach naszej Uczelni w  projekcie Erasmus+  - Akcja 1, 2 oraz 3 będą mogły wzmocnić swoje  kompetencje kluczowe, w tym językowe oraz cyfrowe.

Nawiązując współpracę Erasmus z Uczelniami oraz instytucjami partnerskimi Uczelnia będzie kładła nacisk na znalezienie zbieżnych programów studiów, wspólnych tematów badawczych, zbieżnych obszarów do wymiany dobrych praktyk i wdrażania innowacji.

Realizując mobilności zagraniczne, Uczelnia będzie przestrzegała zasady „niedyskryminacji i równych szans dla wszystkich”, dbała o równowagę płci, wspierała studentów i pracowników pochodzących z grup niedostatecznie reprezentowanych, niepełnosprawnych czy pozostających w trudnej sytuacji materialnej. Uczestnikami projektu będą zarówno polscy jak i zagraniczni studenci i pracownicy naszej Uczelni. Studenci niepełnosprawni oraz pozostający w trudniej sytuacji finansowej będą mieli możliwość skorzystania z dodatkowego dofinansowania. Budynek naszej Uczelni i posiadany sprzęt, tj. tablice interaktywne, mobilne fotele, klawiatury dla osób niedowidzących, przenośne mini komputery odpowiadają na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Każdemu studentowi oraz pracownikowi akademickiemu i administracyjnemu z zagranicy zostanie przydzielony pracownik Biura Współpracy Międzynarodowej  jako opiekun, który będzie mu asystował w bieżących sprawach w trakcie ich pobytu. W trakcie realizacji mobilności Biuro Współpracy Międzynarodowej będzie organizować spotkania integracyjne i wycieczki krajoznawcze dla przyjeżdżających studentów i kadry. Biuro Współpracy międzynarodowej zorganizuje Dzień orientacyjny dla przyjeżdzających studentów. Przyjeżdzający studenci będą mogli również skorzystać ze wsparcia studentów Wszechnicy Polskiej w ramach „buddy system”.

Przyjeżdzający studenci oraz kadra będą uczestniczyć w promocji programu Erasmus+ na Uczelni jako ambasadorzy programu w trakcie spotkań informacyjnych ze studentami i kadrą Uczelni, zainteresowanymi udziałem w programie.

Uczelnia będzie oferowała przyjeżdzającym studentom oraz kadrze kursy językowe online, w tym kursy języka polskiego

Studia za granicą oraz praktyka będą w pełni uznawane przez naszą Uczelnię. Osiągnięcia studenta zawarte w Transcript of Records będą przenoszenie do indeksu oraz suplementu do dyplomu w oparciu o zastosowanie Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS). Porozumienie o programie studiów/praktyki będzie sporządzane w porozumieniu wszystkich stron zanim rozpocznie się mobilność. Porozumienie o programie zajęć oraz Porozumienie o programie szkolenia będzie uzgadniane zanim dany pracownik naukowo-dydaktyczny lub administracyjny zrealizuje mobilność. Wyjeżdżający i przyjeżdżający studenci oraz wyjeżdżający i przyjeżdżający pracownicy będą otrzymywali informację dotyczącą zakwaterowania, wymogów wizowych oraz ubezpieczenia w Polsce i za granicą. Wszechnica Polska będzie na bieżąco wymieniać się z uczelniami partnerskimi informacjami dotyczącymi organizacji roku akademickiego oferty przedmiotów, wymogów wizowych, zakwaterowania dla studentów i pracowników, ubezpieczenia.

Biuro Współpracy Międzynarodowej wystawi uczestnikowi dokumenty potrzebne do wyrobienia wizy, do których wystawienia uprawniona jest zgodnie z obowiązującym prawem i udzieli informacji dot. instytucji/placówek dyplomatycznych, w których można ubiegać się o wizę.

Biuro Współpracy Międzynarodowej udzieli wsparcia uczestnikowi w wyborze ubezpieczenia.

Biuro Współpracy Międzynarodowej przekaże wyjeżdzającym jak i przyjeżdzającym studentom oraz kadrze wskazówki jak zapobiegać ryzyku lub zagrożeniom, na jakie mogą być narażeni w trakcie trwania mobilności, jak postępować w razie wypadku, choroby, kradzieży itp.

Biuro Współpracy Międzynarodowej  udzieli wsparcia uczestnikowi mobilności w znalezieniu zakwaterowania.

Oferta edukacyjna, system ocen, stosowany przez Uczelnię, opisy przedmiotów z punktami ECTS będą dostępne na stronie internetowej Uczelni. Opisy przedmiotów będą zawierać informację o wymaganym wobec uczestników zajęć poziomie znajomości języka.

Przyjeżdżający studenci nie będą obciążani opłatami rekrutacyjnymi, wpisowymi, czesnym za studia realizowane we Wszechnicy Polskiej. Nie będą od nich pobierane opłaty za korzystanie z bibliotek i obiektów sportowych oferowanych przez naszą Uczelnię.

Wybór uczestników mobilności

Proces rekrutacji oraz kwalifikacji będzie opierał się na przejrzystych, sprawiedliwych kryteriach oraz będzie właściwie udokumentowany.

Kandydaci ubiegający się o wyjazd SMS, SMT, STA/STT będą oceniani prze Komisję Rekrutacyjną w składzie: Prorektora, Kierownika studiów danego kierunku, Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus, Przedstawiciela Samorządu Studenckiego.

W ocenie kandydatów SMS, SMT brana będzie pod uwagę wysokość średniej ocen ze wszystkich semestrów studiów, działalność w kołach naukowych, udział w konkursach i seminariach naukowych, angażowanie się w pomoc przyjeżdzającym na uczelnię zagranicznym pracownikom i studentom.

W ocenie kandydatów STA brane będzie pod uwagę: doświadczenie dydaktyczne w dziedzinie objętej współpracą z uczelnią partnerską, dorobek naukowy w tej dziedzinie, na ile wyjazd przyczyni się do podwyższenia kwalifikacji dydaktycznych nauczyciela i przeniesienia dobrych praktyk w zakresie programów kształcenia do Wszechnicy Polskiej.

W ocenie kandydatów STT brane będzie pod uwagę zakres obowiązków kandydata na okoliczność realizacji zadań w obszarach priorytetowych dla rozwoju uczelni tj. organizacja współpracy międzynarodowej: wsparcie dla wyjeżdżających studentów i pracowników, obsługa i integracja przyjeżdzających zagranicznych studentów i pracowników, wsparcie mobilności studentów i pracowników niepełnosprawnych, rozwój i modernizacja technologiczna, medialna oraz informacyjna uczelni, na ile wyjazd wpłynie na wzrost kwalifikacji pracownika w tych obszarach.

Kandydat na SMS, SMT, STA, STT, który nie znajdzie się na liście głównej, będzie mógł złożyć do Komisji Odwoławczej odwołanie w ciągu 5 dni od dnia sporządzenia listy osób zakwalifikowanych do wyjazdu. Od decyzji Komisji Odwoławczej nie przysługuje odwołanie. W przypadku rezygnacji z wyjazdu osoby z listy głównej jej miejsce zajmują w kolejności osoby z listy rezerwowej.

Rekrutacja studentów Wszechnicy Polskiej na wyjazdy SMS oraz SMT będzie się obywać raz w roku od stycznia do marca i będzie dotyczyć kolejnego roku akademickiego ( zarówno wyjazdów w semestrze zimowym, jak i letnim ). Składanie formularzy będzie odbywać się w styczniu i lutym, natomiast proces decyzyjny w marcu.

Rekrutacja STA oraz STT  będzie się obywać raz w roku od marca do kwietnia i będzie dotyczyć kolejnego roku akademickiego ( zarówno wyjazdów w semestrze zimowym, jak i letnim ) . Składanie formularzy będzie odbywać się w marcu, natomiast proces decyzyjny w kwietniu.

Wyboru kandydatów do udziału we wspólnych studiach będzie dokonywała Komisja Rekrutacyjna w składzie: Prorektora, Kierownika studiów danego kierunku, Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus, Przedstawiciela Samorządu Studenckiego. Przy wyborze uczestników będzie brana pod uwagę: ich średnia ocen, poziom znajomości języka obcego, wcześniejsze doświadczenia związane z uczestnictwem w międzynarodowych programach wymiany studentów.  Procedura odwoławcza oraz terminy rekrutacji studentów na wspólne studia będą zbieżne z procedurą odwoławczą oraz terminami rekrutacji studentów na wyjazdy SMS i SMT.

Etap przygotowania projektu

Biuro Współpracy Międzynarodowej będzie zgłaszać uczelni przyjmującej e-mailem oficjalną listę zakwalifikowanych kandydatów na wyjazdy SMS, STA, STT przed wyznaczoną przez uczelnię przyjmującą datą zakończenia procedury zgłaszania przyjeżdżających do niej studentów i pracowników.

Biuro Współpracy Międzynarodowej będzie wysyłać potwierdzenie zakwalifikowania się studenta/pracownika na wyjazd SMT, STT do instytucji przyjmującej na praktykę/szkolenie.

Learning Agreement będzie ustalony i zatwierdzony w ciągu 30 dni od zgłoszenia studentów przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus oraz kierowników poszczególnych katedr Uczelni.

Porozumienie o programie wykładów/szkolenia będzie ustalone i zatwierdzone w ciągu miesiąca od zgłoszenia pracowników akademickiego/administracyjnego przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus.

Etap wdrażania projektu

Dokonanie zmian w pierwotnie zatwierdzonym Learning Agreement wyjeżdżającego studenta będzie musiało zostać zgłoszone do Biura Współpracy Międzynarodowej Uczelni i zatwierdzone przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus oraz Kierownika danej katedry Uczelni, najpóźniej do 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych/praktyki na uczelni/instytucji przyjmującej.

Po analizie zawartości Transcript of Records, Kierownik danej katedry Uczelni będzie przeliczać punkty ECTS oraz oceny z Transcript of Records na punkty i oceny stosowane przez Wszechnicę Polską. Przedmioty zrealizowane na uczelni partnerskiej zostaną wpisane do indeksu, z użyciem nazw ich ekwiwalentów w języku polskim. Do każdego przedmiotu przypisana będzie ocena stosowana przez Wszechnicę Polską. Wyniki osiągnięte przez studenta w trakcie mobilności SMS zostaną wpisane do suplementu dyplomu.

Po analizie zawartości części After the mobility- Learning Agreement, punkty ECTS zdobyte w ramach praktyki Erasmus zostają przepisane do indeksu studenta i suplementu dyplomu.

Mobilność SMS oraz SMT będzie traktowana jako integralna część studiów, jeżeli wszystkie uzgodnione w Learning Agreement warunki zostaną przez studenta spełnione.

Mobilność pracownika akademickiego/administracyjnego oraz działalność w projektach współpracy Erasmus zostanie ujęta w jego ocenie okresowej. Ponadto, nauczyciele akademiccy, którzy uczestniczyli w Programie Erasmus+ będą mieli pierwszeństwo w publikowaniu w czasopiśmie uczelnianym, pracownicy administracyjni mają pierwszeństwo w udziale w szkoleniach krajowych. Udział w Programie Erasmus+ brany będzie pod uwagę w staraniach pracowników akademickich/administracyjnych o awans.

Działania ewaluacyjne i monitorujące

Ewaluacja ex ante – etap wdrażania projektu: Biuro Współpracy Międzynarodowej będzie przeprowadzać ewaluację z wyjeżdzającymi i przyjeżdzającymi studentami, kadrą akademicką i administracyjną w celu zdiagnozowania zaplanowanych rezultatów mobilności, oczekiwań, potrzeb uczestników. Narzędziem ewaluacji ex ante będzie ankieta.

Ewaluacja bieżąca i monitoring – etap trwania projektu: Biuro Współpracy Międzynarodowej będzie przeprowadzać ewaluację z uczestnikami SMS, STA, STT, SMT dotyczącą realizacji harmonogramu działań, bieżących problemów związanych z realizacją mobilności. Narzędziem ewaluacji bieżącej będzie ankieta.

Instytucja przyjmująca studenta będzie wysyłać co miesiąc raport o przebiegu mobilności SMS/SMT.  W przypadku  wyjazdu STA, STT taki raport będzie wysyłany przez instytucję przyjmującą co drugi dzień pobytu wykładowcy/pracownika administracyjnego.

W razie konieczności, wyznaczony pracownik Biura Współpracy Międzynarodowej zrealizuje wizytę monitorującą w instytucji przyjmującej studenta na praktykę.

Ewaluacja ex post – etap zakończenia projektu: Ewaluacja ta będzie dotyczyć efektów, jakie uzyskiwali uczestnicy projektu, ich stopnia zadowolenia z udziału w projekcie, ewentualnych trudności napotykanych w trakcie mobilności. Narzędziem ewaluacji ex post będzie ankieta online – raportu uczestnika, sprawozdania z wyjazdu, sporządzane przez uczestników oraz wywiady indywidualne z uczestnikami. Ewaluację ex post będzie przeprowadzało Biuro Współpracy Międzynarodowej.

Wyniki ewaluacji posłużą do skorygowania zasad organizacji mobilności na uczelni przyjmującej i uczelni/instytucji wysyłającej, uniknięcia na przyszłość problemów napotkanych przez uczestników przed i w trakcie mobilności. Biuro Współpracy Międzynarodowej Wszechnicy Polskiej będzie organizować spotkania z innymi jednostkami uczelni w celu wprowadzenia zmian w organizacji mobilności na podstawie wyników ewaluacji

Biuro Współpracy Międzynarodowej będzie dzielić się (z uczelniami partnerskimi/ instytucjami przyjmującymi na praktyki, szkolenia) wynikami każdego typu ewaluacji na danym etapie projektu e-mailem.

Celem mobilności SMS będzie realizacja przez studentów Wszechnicy Polskiej części studiów za granicą, podniesienie ich kompetencji językowych, zwiększenie ich motywacji do nauki, kreatywności, świadomości międzykulturowej. Dzięki udziałowi w mobilności SMS studenci będą mogli zapoznać się z  programami kształcenia zagranicznych uczelni, poszerzyć swoją wiedzę kierunkową.

Celem mobilności SMT będzie realizacja przez studentów Wszechnicy Polskiej zagranicznej praktyki. Dzięki udziałowi w mobilności SMT studenci będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności związane ze studiowanym przez nich kierunkiem.

Wzrośnie także ich przedsiębiorczość, otwartość na nowe wyzwania, zdolność adaptacji w międzynarodowym środowisku; co zwiększy ich szanse na międzynarodowym i krajowym rynku pracy.

Celem mobilności STA będzie realizacja wykładów oraz badań przez nauczycieli akademickich Wszechnicy Polskiej (przeprowadzą w trakcie mobilności wykłady, zrealizują badania). Dzięki wyjazdowi w ramach Erasmus+ będą mogli wzmocnić swoje umiejętności dydaktyczne, wdrożyć w naszej uczelni rozwiązania opracowane w badaniach zrealizowanych na uczelni przyjmującej, określić ścieżki realizacji wspólnych inicjatyw badawczych, omówić merytoryczne założenia wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus, dokonać ustaleń prowadzących do powołania partnerstw- Europejskie Szkoły Wyższe, współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Celem mobilności STT będzie realizacja szkolenia przez pracowników administracyjnych Wszechnicy Polskiej. Pracownicy administracyjni Wszechnicy Polskiej będą mogli przenosić do naszej Uczelni  dobre praktyki, zaobserwowane w trakcie szkolenia, rozszerzyć swoją wiedzę z dziedziny, w której się specjalizują, wymienić się doświadczeniami i najlepszymi praktykami z zagraniczną kadrą administracyjną w zakresie zarządzania uczelnią.

Wyjazd będzie dla naszych nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych zachętą do samodoskonalenia, wykształcenia kompetencji międzykulturowych, podwyższenia znajomości języków obcych.  

Dzięki udziałowi w programie Erasmus+ wzrośnie liczba nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych, studentów Wszechnicy Polskiej uczestniczących w zagranicznych mobilnościach. Wydziały uczelni, które wcześniej nie uczestniczyły w projektach Erasmus, nawiążą współpracę z zagranicznymi uczelniami i ośrodkami naukowo-badawczymi, zwiększy się udział naszych nauczycieli akademickich w zagranicznych projektach badawczych,  konferencjach. Zaowocuje to tym, że będą tworzone nowe tematy badawcze. Wszechnica Polska wdroży działania mające na celu stworzenie wspólnych programach studiów – studiów magisterskich Erasmus Mundus, wprowadzi innowacyjne rozwiązania do oferty edukacyjnej Uczelni w ramach partnerstw Europejskie Szkoły Wyższe.

Wszechnica Polska będzie wykorzystywać najlepsze praktyki i innowacyjne rozwiązania, opracowane w trakcie mobilności STA, STT, w ramach partnerstw na rzecz innowacji, współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Dzięki temu wzrośnie skuteczność działań jej jednostek zajmujących się wdrażaniem programów studiów pod kątem ich kompatybilności z system szkolnictwa w UE, usprawni się funkcjonowanie jednostek administracyjnych Wszechnicy, wzmocni się współpraca Uczelni z otoczeniem biznesowym oraz instytucjami publicznymi, w tym urzędami pracy co podwyższy szanse naszych absolwentów na otrzymanie zatrudnienia  na regionalnym i krajowym rynku pracy.

Projekt przyczyni się do szerszego zapoznania się przez inne polskie i zagraniczne uczelnie, instytucje naukowo-badawcze z rezultatami badań, zrealizowanych przez pracowników Wszechnicy Polskiej w trakcie ich mobilności zagranicznych, najlepszymi praktykami i innowacyjnymi rozwiązaniami, opracowanymi w ramach  partnerstw na rzecz innowacji, współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, rozwiązań w zakresie standaryzacji programów kształcenia, wdrażanych w ramach partnerstwa Europejskie Szkoły Wyższe oraz wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus.

Dzięki temu polskie i zagraniczne uczelnie, ośrodki naukowo-badawcze, instytucje publiczne, urzędy pracy, przedsiębiorstwa będą zainteresowane nawiązaniem współpracy międzyinstytucjonalnej z Wszechnicą Polską. Doświadczenia, najlepsze praktyki, rezultaty badań powstałe w ramach udziału Uczelni w programie Erasmus+ będą mogły być wykorzystywane i wzbogacane w przyszłej współpracy z instytucjami partnerskimi.

Działania te będą wspierać założenia Europejskiego Obszaru Edukacji i wzmocnią zaangażowanie  Uczelni w międzynarodowe projekty.

 Etap upowszechniania

W celu zapewnienia trwałości projektu Wszechnica Polska będzie kładła nacisk na upowszechnianie rezultatów  projektu w trakcie jego trwania i po jego zakończeniu. Upowszechnianie rezultatów projektu będzie realizowane na stronie internetowej uczelni (w języku polskim i angielskim), profilu uczelni na Facebooku, Instagramie, w formie ulotek i mailingu wysyłanego do innych polskich i zagranicznych instytucji szkolnictwa wyższego oraz instytucji naukowo-badawczych, urzędów pracy, przedsiębiorstw, w trakcie spotkań ze studentami oraz pracownikami Wszechnicy Polskiej organizowanych przez Biuro Współpracy Międzynarodowej. Uczelnia będzie uczestniczyła w projekcie: Erasmus + Project Results Platform.

Pomiar efektów upowszechniania i trwałości projektu będzie liczba zgłoszeń do udziału w programie Erasmus+ naszych studentów i pracowników, liczba ofert pracy z urzędów pracy oraz przedsiębiorstw dla naszych absolwentów, którzy uczestniczyli w programie Erasmus+,  liczba cytowań naszych publikacji, poświęconych wynikom badań,  zrealizowanych w ramach projektu Erasmus+ w danym roku w stosunku do liczby publikacji w danym roku; „H-indeks” – współczynnik publikacji oraz ich cytowań mierzony wg metody Hirscha,  ilość propozycji nawiązania współpracy ze strony innych uczelni, ośrodków naukowo- badawczych, przedsiębiorstw, zawarcie umów Erasmus przez wydziały uczelni, które do tej pory nie uczestniczyły w projektach Erasmus+, pojawienie się projektów współpracy, partnerstw pomiędzy Wszechnicą Polską a instytucjami partnerskimi, bazujących na doświadczeniach, najlepszych praktykach, rezultatach badań, powstałych w ramach udziału Uczelni w programie Erasmus+. Uczelnia będzie na bieżąco badać efekty i realizację celów projektu poprzez narzędzie: the ECHE Self – Assessment i odwoływać się do przewodnika: the ECHE guidelines. Jednostką Wszechnicy Polskiej odpowiedzialną za upowszechnianie będzie Biuro Współpracy Międzynarodowej.

Kontakt
Biuro Współpracy Międzynarodowej
Koordynator Programu ERASMUS
Dr Katarzyna Gajewska
PKiN, p. VIII, pokój nr 832
kgajewska@wszechnicapolska.edu.pl


Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na oficjalnej stronie Programu Erasmus+. Natomiast centrum informacji i źródłem dokumentacji multimedialnej o programie Erasmus+, zawierającej publikacje, prezentacje i filmy jest Mediateka.

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…