Rekrutacja: tel.  +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Programy studiów z punktami ECTS

W programach studiów zawarte są informacje o przedmiotach oferowanych przez uczelnię, w ramach poszczególnych kierunków studiów, wraz z liczbą godzin, punktami ECTS  oraz formą zaliczenia.

Dla każdego przedmiotu określa się zakładane efekty uczenia się (czyli wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne), treści kształcenia, formy zajęć (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty, seminaria, e-learning), metody weryfikacji efektów uczenia się, zasady oceny końcowej, proponowaną literaturę oraz szacunkowy nakład pracy łącznej (mierzonej punktami ECTS). Przez nakład pracy łącznej rozumie się sumę wynikającą z godzin kontaktowych w uczelni i szacunkowych godzin pracy własnej studenta. W razie potrzeby określany jest podział przedmiotu na dwa lub większą liczbę semestrów, w takim przypadku zajęciom prowadzonym w różnych semestrach przypisuje się oddzielne liczby punktów ECTS.

 

System ECTS, jako system transferu i akumulacji punktów

Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System) jest rozwiązaniem, służącym uznawaniu okresu studiów w uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus i Erasmus+.

Punkty ECTS przyznawane są studentom, zarówno wyjeżdżającym, jak i przyjeżdżającym (studenci zagraniczni). Przydzielane są one poszczególnym przedmiotom, na podstawie wkładu pracy studenta, uwzględniając przy tym efekty uczenia się. Ich liczba uzależniona jest także od poziomu studiów, na którym dany przedmiot jest realizowany.

System ECTS gwarantuje zaliczania okresów studiów dzięki:

  • stosowaniu punktów ECTS przyporządkowanych przedmiotom (cyklom zajęć) - podstawą przyporządkowania punktów jest nakład pracy wymagany od studenta w celu uzyskania zaliczenia z danego przedmiotu (cyklu zajęć). Jeden punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinon pracy studenta obejmującym zajęcia organizowane prze uczelnię oraz jego indywidualnej pracy związanej z tymi zajęciami;
  • w systemie ECTS liczba punktów jest następująca: - rok akademicki - 60 punktów, - semestr - 30 punktów, - trymestr - 20 punktów;
  • opracowaniu Katalogu Przedmiotów przedstawiającego dokładny opis zajęć, oferowanych przez uczelnię w ramach poszczególnych kierunków studiów z podaną liczbą punktów ECTS dla każdego przedmiotu (cyklu zajęć);
  • stosowaniu "Porozumienia o programie zajęć" (Learning Agreement), przygotowanego przed rozpoczęciem kursu, przez studenta okresu studiów za granicą i określającego program zajęć, w jakich ma uczestniczyć student oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Porozumienie obowiązuje wszystkie trzy strony, które są zobowiązane je podpisać: uczelnię macierzystą, uczelnię przyjmującą i studenta;
  • stosowaniu "Wykazu zaliczeń" (Transcript of Records), w którym wymienione są wszystkie przedmioty (cykle zajęć) zaliczone przez studenta za granicą oraz przyporządkowana im liczba punktów ECTS. Wykaz zaliczeń wydaje uczelnia przyjmująca. Uczelnia macierzysta uznaje punkty, uzyskane przez studenta, w innych uczelniach w ten sposób, że punkty otrzymane za zaliczone przedmioty (cykle zajęć) zastępują punkty, które student uzyskałby w uczelni macierzystej w ciągu porównywalnego okresu studiów.

Stosuje się następującą skalę ocen: 

SKALA OCEN
WSZECHNICA POLSKA SZKOŁA WYŻSZA w Warszawie

 

l.p.

POLSKA SKALA OCEN
POLISH SCALE

 ECTS SKALA OCEN
ECTS GRADE

    1.     

bardzo dobry - (5,0); five

A  ( excellent )

    2.     

dobry plus - (4,5); four and a half

B  ( very good )

    3.     

dobry - (4,0); four

C  ( good )

    4.     

dostateczny plus - (3,5); three and a half

D ( satisfactory )

    5.     

dostateczny - (3,0); three

E  (sufficient )

    6.     

 niedostateczny - (2,0); two

FX / F ( fail )

 OPISOWA 7 STOPNIOWA SKALA OCEN

SKALA OCEN ECTS GRADES

OPIS
DEFINITIONS

EXCELLENT

Wybitne osiągnięcia, z niewielkimi błędami

Outstanding performance with only minor errors

VERY GOOD

Powyżej średniej, z pewnymi błędami

Above the average standard but with some errors

GOOD

Solidna praca, sporo zauważalnych błędów

Generally sound work with a number of notable errors

SATISFACTORY

Wynik zadowalający, ale rażące błędy

Fair but with significant shortcomings

SUFFICIENT

Wyniki spełniają minimalne kryteria

Perforamance meets the minimum criteria

FAIL X

Poniżej minimalnych kryteriów - do zaliczenia konieczne jest uzupełnienie pewnych braków

Below the minimum criteria - some more work reguired before the credit can be awarded

FAIL

Poniżej minimalnych kryteriów - do zaliczenia konieczne jest uzupełnienie istotnych braków

Below the minimum criteria - cosiderable further work reguired before the credit can be awarded

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkty ECTS w suplemencie do dyplomu:

Suplement do dyplomu jest dokumentem, który ma pomóc w uznawaniu i obiektywnej ocenie kwalifikacji absolwentów uczelni wyższych, przez ich przyszłych pracodawców w kraju i za granicą, jak również ułatwić im dalszą karierę akademicką. Suplement zawiera opis rodzaju, poziomu, treści i statusu odbytych studiów.

Szczegółowe informacje nt. systemu ECTS i narzędzi związanych z jego stosowaniem oraz nt. suplementu do dyplomu są dostępne na stronie Zespołu Ekspertów Bolońskich, Komisji Europejskiej EACEA lub na stronie Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

We Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w sprawie skali ocen ustalono poniższe zasady transferu ocen w systemie ECTS: pobierz dokument.

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…