Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

Programy studiów z punktami ECTS

W programach studiów zawarte są informacje o przedmiotach oferowanych przez uczelnię, w ramach poszczególnych kierunków studiów, wraz z liczbą godzin, punktami ECTS  oraz formą zaliczenia.

Dla każdego przedmiotu określa się zakładane efekty kształcenia (czyli wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne), treści kształcenia, formy zajęć (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty, seminaria, e-learning), metody weryfikacji efektów kształcenia, zasady oceny końcowej, proponowaną literaturę oraz szacunkowy nakład pracy łącznej (mierzonej punktami ECTS). Przez nakład pracy łącznej rozumie się sumę wynikającą z godzin kontaktowych w uczelni i szacunkowych godzin pracy własnej studenta. W razie potrzeby określany jest podział przedmiotu na dwa lub większą liczbę semestrów, w takim przypadku zajęciom prowadzonym w różnych semestrach przypisuje się oddzielne liczby punktów ECTS.

 

System ECTS, jako system transferu i akumulacji punktów

Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System) jest rozwiązaniem, służącym uznawaniu okresu studiów w uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus i Erasmus+.

Punkty ECTS przyznawane są studentom, zarówno wyjeżdżającym, jak i przyjeżdżającym (studenci zagraniczni). Przydzielane są one poszczególnym przedmiotom, na podstawie wkładu pracy studenta, uwzględniając przy tym efekty kształcenia. Ich liczba uzależniona jest także od poziomu studiów, na którym dany przedmiot jest realizowany.

System ECTS gwarantuje zaliczania okresów studiów dzięki:

  • stosowaniu punktów ECTS przyporządkowanych przedmiotom (cyklom zajęć) - podstawą przyporządkowania punktów jest nakład pracy wymagany od studenta w celu uzyskania zaliczenia z danego przedmiotu (cyklu zajęć);
  • w systemie ECTS liczba punktów jest następująca: - rok akademicki - 60 punktów, - semestr - 30 punktów, - trymestr - 20 punktów;
  • opracowaniu Katalogu Przedmiotów przedstawiającego dokładny opis zajęć, oferowanych przez uczelnię w ramach poszczególnych kierunków studiów z podaną liczbą punktów ECTS dla każdego przedmiotu (cyklu zajęć);
  • stosowaniu "Porozumienia o programie zajęć" (Learning Agreement), przygotowanego przed rozpoczęciem kursu, przez studenta okresu studiów za granicą i określającego program zajęć, w jakich ma uczestniczyć student oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Porozumienie obowiązuje wszystkie trzy strony, które są zobowiązane je podpisać: uczelnię macierzystą, uczelnię przyjmującą i studenta. Do tego dokumentu często trzeba załączyć "Wykaz zaliczeń", opisujący dotychczasowy dorobek akademicki studenta w jego uczelni macierzystej;
  • stosowaniu "Wykazu zaliczeń" (Transcript of Records), w którym wymienione są wszystkie przedmioty (cykle zajęć) zaliczone przez studenta za granicą oraz przyporządkowana im liczba punktów ECTS. Wykaz zaliczeń wydaje uczelnia przyjmująca. Uczelnia macierzysta uznaje punkty, uzyskane przez studenta, w innych uczelniach w ten sposób, że punkty otrzymane za zaliczone przedmioty (cykle zajęć) zastępują punkty, które student uzyskałby w uczelni macierzystej w ciągu porównywalnego okresu studiów.

Punkty ECTS w suplemencie do dyplomu:

Suplement do dyplomu jest dokumentem, który ma pomóc w uznawaniu i obiektywnej ocenie kwalifikacji absolwentów uczelni wyższych, przez ich przyszłych pracodawców w kraju i za granicą, jak również ułatwić im dalszą karierę akademicką. Suplement zawiera opis rodzaju, poziomu, treści i statusu odbytych studiów.

Szczegółowe informacje nt. systemu ECTS i narzędzi związanych z jego stosowaniem oraz nt. suplementu do dyplomu są dostępne na stronie Zespołu Ekspertów Bolońskich, Komisji europejskiej EACEA lub na stronie Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

We Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w sprawie skali ocen ustalono poniższe zasady transferu ocen w systemie ECTS: pobierz dokument.

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Dni Otwarte on-line. Chcesz dowiedzieć się więcej o interesującym Cię…