Rekrutacja: tel.  +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Zasady finansowania

Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ 2020/2021

I. Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP)

 1. Stypendia przyznawane w programie Erasmus+ mają charakter uzupełniający – są przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem za granicą w instytucji przyjmującej.
 2. Osoby niepełnosprawne, z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste – na podstawie rachunków.
 3. W trakcie otrzymywania stypendium Erasmus+ student nie może pobierać innego stypendium z funduszy Unii Europejskiej.
 4. Ogólna kwota stypendium wyrażona jest w euro.
 5. Okres pobytu w uczelni przyjmującej, stanowiący podstawę rozliczenia stypendium, będzie określany z dokładnością do 1 dnia (1 miesiąc = 30 dni).
 6. Jeżeli potwierdzony okres pobytu w organizacji przyjmującej będzie krótszy niż ustalony w umowie wysokość dofinansowania zostanie odpowiednio obniżona.
 7. Jeżeli potwierdzony okres pobytu będzie dłuższy, niż uzgodniony z Uczelnią okres dofinansowania, wysokość dofinansowania nie zmieni się. Okres pobytu przekraczający ten zawarty w umowie zostanie uznany jako dofinansowanie zerowe.
 8. Dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ lub jego część będzie podlegać zwrotowi, jeżeli student nie będzie przestrzegać warunków umowy. Zwrot nie będzie wymagany, jeżeli student nie będzie mógł ukończyć planowanych działań za granicą z powodu działania siły wyższej. Takie przypadki wymagają pisemnego zgłoszenia przez Uczelnię wysyłającą i podlegają zatwierdzeniu przez NA.
 9. Przekazanie stypendium następuje tylko pod warunkiem zaakceptowania przez studenta wszystkich warunków umowy i po jej podpisaniu.
 1. Stypendium będzie przekazywane w dwóch ratach:
 • pierwsza rata – w wysokości 80% dofinansowania przed wyjazdem na stypendium;
 • druga rata – po powrocie studenta oraz rozliczeniu stypendium zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
 1. Stosownie do informacji opublikowanej przez Narodową Agencję wysokość miesięcznej stawki stypendium Erasmus+ wynosi:
 • pierwsza rata – w wysokości 80% dofinansowania przed wyjazdem na stypendium;
 • druga rata – po powrocie studenta oraz rozliczeniu stypendium zgodnie z zasadami określonymi w umowie. Podążając za informacją opublikowaną przez Narodową Agencję wysokość miesięcznej stawki stypendium Erasmus+ wynosi:

Wyjazdy na studia - SMS

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w euro

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein,  Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

520 

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

500 

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Płn., Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

450 

Wyjazdy na praktyki - SMP

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w euro

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein,  Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

620 

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

600 €​​​​​​​

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Płn., Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

550 €​​​​​​​

 1. W przypadku studentów wyjeżdżających na studia (SMS) osoba znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej będzie otrzymywała dodatkowo równowartość kwoty 200 euro na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu. Kwota ta oraz kwota standardowego stypendium będzie wypłacana ze środków projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER”.

II. Wyjazdy pracowników uczelni (nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć – STA; szkoleniowe pracowników STT)

 1. Kwota stypendium określonego dla wyjazdów do danej grupy krajów jest jednakowa dla wyjazdów do wszystkich krajów docelowych znajdujących się w danej grupie.
 2. Kwota stypendium obejmuje: wsparcie indywidualne (ryczałt na koszty utrzymania) oraz ryczałt na koszty podróży.
 3. Stypendium będzie wypłacone na podstawie umowy pomiędzy beneficjentem a Uczelnią; stypendium przekazuje się w euro na wskazany w umowie rachunek bankowy.
 4. Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste czyli na podstawie rachunków.
 5. Okres finansowania wynosi:
 • wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) – od 2 do 5 dni (bez podróży),
 • wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT) – od 2 – 10 dni (bez podróży).
 1. Wysokość stawek dofinansowania (ryczałt na koszty utrzymania) wynosi:

Kraje należące do danej grupy

Dzienna stawka stypendium w euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni

Dzienna stawka stypendium w euro przy wyjazdach przekraczających 14 dni*

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein,  Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

180 €​​​​​​​

126 €​​​​​​​

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia Malta, Niemcy,  Portugalia, Włochy

160 €​​​​​​​

112 €​​​​​​​

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Płn.), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

140 €​​​​​​​

98 €​​​​​​​

*W przypadku pobytów przekraczających 14 dni, w 15 i dalszym dniu pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14 dni.

 1. Wysokość ryczałtu na koszty podróży zależna jest od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży i miejsce docelowe. Do obliczania odległości stosuje się kalkulator opracowany przez KE i udostępniony na stronie Programu Erasmus: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

III. Informacje dodatkowe

 1. Koszty przelewów bankowych związanych z wypłatą stypendiów pokrywa Uczelnia.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami finansowania wyjazdów, w ramach programu Erasmus+, mają zastosowanie zapisy umowy podpisanej pomiędzy Uczelnią a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.
O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…