Rekrutacja: tel.  +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia: II stopnia
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)
Język wykładowy: język polski
Uzyskiwany tytuł: magister
Specjalności: Analiza zagrożeń bezpieczeństwa, Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego, Zarządzanie kryzysowe, Sztuczna inteligencja w służbach specjalnych

Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, państwa, infrastruktury i środowiska stanowi współcześnie coraz większe wyzwanie. Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne winni realizować swoje zadania jako kierownicy niższego i średniego szczebla oraz doradcy i specjaliści w zakresie kompleksowego i zintegrowanego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa.

Studia te kierowane są do osób, które są zainteresowane podjęciem pracy na stanowiskach kierowniczych i eksperckich w komórkach ds. bezpieczeństwa instytucji publicznych i przedsiębiorstw, w agencjach ochrony osób i mienia, biurach detektywistycznych, wywiadowniach gospodarczych; firmach zajmujących się instalowaniem i realizowaniem monitoringu, strukturach zarządzania kryzysowego w administracji rządowej i samorządowej, a także w służbach mundurowych: Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei i innych służbach o podobnym charakterze, a także w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Przygotowujemy studentów do:

 • przejawiania aktywności i perspektywicznego myślenia, aby można było zagrożeniom zapobiec lub je ograniczyć,
 • działania twórczego, nie tylko w oparciu o doświadczenia z przeszłości,
 • analizy bezpieczeństwa z różnych perspektyw (prawnych, ekonomicznych, biznesowych, finansowych, społecznych, fizycznych, obiektywnych, subiektywnych, itd.) i łączenia ich w zintegrowanym reagowaniu,
 • korzystania z różnych modeli i narzędzi do analizowania i rozwiązywania problemów.

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych jako jedyna uczelnia w Polsce należy do międzynarodowej sieci zagranicznych uczelni CONRIS (www.conris.eu), zrzeszającej uczelnie oferujące kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego znajdują zatrudnienie w:

 • służbach specjalnych, np. w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy Centralnym Biurze Śledczym Policji,
 • innych agencjach bezpieczeństwa publicznego,,
 • policji, wojsku lub pozostałych służbach,
 • więziennictwie,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • Centrach Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego i innych organach zajmujących się zarządzaniem kryzysowym,
 • prywatnych przedsiębiorstwach,
 • innych instytucjach i podmiotach działających w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego.

Specjalności dostępne na kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów II stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…