Rekrutacja: tel.  +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia: I stopnia
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)
Język wykładowy: język polski
Uzyskiwany tytuł: licencjat
Specjalności: Kryminologia z kryminalistyką, Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego, Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, państwa, infrastruktury i środowiska stanowi współcześnie coraz większe wyzwanie. Specjaliści bezpieczeństwa wewnętrznego jest powinni odnajdywać się w różnych rolach: doradcy, planisty, bezpośredniego organizatora pracy lub wykonawcy.

Studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wszechnicy Polskiej w Warszawie przygotowują specjalistów – pracowników i kandydatów na funkcjonariuszy (wspierają rozwój zawodowy funkcjonariuszy pozostających w służbie) dla podmiotów sektora publicznego i prywatnego ukierunkowanych na rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, powodowanym przez siły natury lub działalność człowieka, godzącym w bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo powszechne, spokój, ład i porządek publiczny oraz bezpieczeństwo jednostki.

W czasie studiów studenci opanują umiejętności: analitycznego myślenia i działania według zasady od ogółu do szczegółu; pozyskiwania, opracowania i przekazywania przydatnych informacji; przekazywania informacji i pomysłów w różnych formach, w tym zobrazowanej w formie graficznej; zaplanowania działań własnych i współpracowników, określenia celów, ustalenia priorytetów, wskazanie zadań, wyboru sposobów działania, dokonania kalkulacji czasu, i ujęcia ich w stosownych dokumentach; działania w zespole, współdziałania z uczestnikami grupy zadaniowej lub projektowej; efektywnego działania w warunkach presji czasu i natłoku informacji.

Nasz oryginalny program, który wykorzystuje doświadczenia anglosaskie i holenderskie, zawiera szeroki zakres zajęć niezbędnych do zrozumienia politycznego, społecznego i ekonomicznego kontekstu współczesnych zagrożeń oraz międzynarodowych i wewnętrznych uwarunkowań polityki bezpieczeństwa państwa.

Kadra naszych wykładowców to głównie doświadczeni praktycy – byli policjanci, specjaliści kryminalistyki, strażacy, przedsiębiorcy z wywiadowni gospodarczych, generałowie i oficerowie rezerwy WP, posiadający doświadczenie we współpracy z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Graniczną i komórkami zarządzania kryzysowego z administracji publicznej.

Wszechnica Polska jako jedyna uczelnia w Polsce należy do międzynarodowej sieci zagranicznych uczelni CONRIS, zrzeszającej uczelnie oferujące kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Perspektywy zawodowe: pracownik cywilny instytucji lub formacji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne (Policji, straży gminnej/miejskiej, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego); komórki bezpieczeństwa przedsiębiorstwa; wywiadownie gospodarczej lub biura detektywistyczne; agencje ochrony osób i mienia; administracja publiczna; centra kryzysowe; administracja rządowa i samorządowa;

Posiadając profesjonalną wiedzę i umiejętności absolwenci Uczelni potrafią chronić dane i informacje niejawne, projektować ochronę osób, mienia, obiektów i obszarów, zabezpieczenie imprez masowych, akcje ratownicze, a w ramach jednej ze specjalizacji – działania wywiadu i kontrwywiadu biznesowego.

Program studiów pozwala naszym studentom na indywidualizację uzyskiwanych kompetencji, uwzględniając ich oczekiwania i zainteresowania. Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie, trendy na rynku pracy, oczekiwania potencjalnych przyszłych pracodawców oraz dotychczasowe wybory i zainteresowania naszych studentów, we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie proponujemy na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne poniższe specjalności.

Specjalności dostępne na kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…